Statutter for Frei malerklubb.

Frei maleklubb ble stiftet i sept.1985. Tilstede var Anita Gaarde, Paul Karlsson, Toril Ludvigsen, Anne Lise Håbrekke og Gunvor Aronsen som representant fra kulturetaten i Frei kommune.

Nye vedtekter for foreningen, Frei maleklubb, gjeldende fra årsmøtet 2011.

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Frei maleklubb og ble stiftet i sept. 1985.

§ 2 Formål

Å fremme interessen for tegne – og malekunst.

Skape grunnlag for at personer fra området får utøve og utvikle sine ferdigheter.
Har sin virksomhet fortrinnsvis på Frei i Kristiansund kommune.

§ 3 Juridisk person

Foreningen er et frittstående lag med en upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer

Ingen aldersbegrensning. Alle med skaperglede er velkommen.

Medlemmene kan være fra Kristiansund kommune og omegn.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før gyldig kontingent er betalt.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Ingen tillitsvalgte mottar lønn. Alle mottar refusjon for faktiske utgifter.  Refusjon av faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.
 

§ 8 Årsmøte

Årsmøtet som holdes hvert år i løpet av årets fire første mnd., er klubbens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med 1 mnd. varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for alle medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje uten ved fullmakt.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.    

§ 9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Frei maleklubb.

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forkjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som ikke inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene ansees som ikke avgitt.

Når et valg forgår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de angitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene. Etter avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

                                                                                                                                                                           

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

  1.  Behandle Frei maleklubbs årsmelding
  2. Behandle Frei maleklubbs regnskap i revidert stand
  3. Behandle innkomne forslag
  4. Fastsette kontingent
  5. Vedta Frei maleklubbs budsjett
  6. Velge:

a)       Leder og nestleder

b)        Styremedlemmer

c)         2 revisorer

d)       Valgkomité/ 2 medlemmer. Valgt for 1 år

 

§ 12 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigde medlemmene krever det.                                                                                                              Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13 Styret

Klubben ledes av et styre på 5 styremedlemmer + 2 vara medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Valgkomiteen leder valget. Leder velges for 1 år. De øvrige medlemmer velges for 2 år om gangen av styret.

Valget skal foregå slik, at for å unngå utskifting av hele styret, velges på hvert årsmøte 2 styremedlemmer som sitter i 2 år. De andre 2 styremedlemmene er valgt forrige året og står på valg ved neste årsmøte.

Styret skal bestå av;

Leder

Nestleder

Sekretær

Kasserer

1 styre medlem (uten en spesiell rolle)

2 vara medlemmer. Valgt for 1 år om gangen

 

Årsmøtet velger styret.

Styret skal:

  1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
  2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
  3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Frei maleklubbs økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
  4.  Representere Frei maleklubb utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 14 Grupper/avdelinger

Frei maleklubb har ingen undergrupper.

 

 

§ 15 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vert på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

 

§ 16 Oppløsning( § 16 kan ikke endres)

Oppløsning av Frei maleklubb kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Sammenslutning med andre maleklubber anses ikke som oppløsning av Frei maleklubb. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffesi samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.

Godkjent av årsmøtet
den
23.04.2012