Referat styremøte 1. februar 2021

 

Det har omtrent ikke vært aktivitet i klubben i 2020; de få medlemskontigenter som er innbetalt overføres til 2021.

Alle som har betalt medlemsavgift i 2019 kan delta på årsmøtet.

 

 

Forslag til nye statutter /  til godkjenning på årsmøte 15. mars 2021

Statutter for Frei malerklubb.

Frei maleklubb ble stiftet i sept.1985. Tilstede var Anita Gaarde, Paul Karlsson,
Toril Ludvigsen, Anne Lise Håbrekke og Gunvor Aronsen som representant fra
kulturetaten i Frei kommune.
Nye vedtekter for foreningen, Frei maleklubb, gjeldende fra årsmøtet 2021.

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Frei maleklubb og ble stiftet i sept. 1985. Foreningen ble
reetablert i en forenklet form sept. 2020

§ 2 Formål
Å fremme interessen for tegne – og malekunst.
Skape grunnlag for at personer fra området får utøve og utvikle sine ferdigheter.
Har sin virksomhet fortrinnsvis på Frei i Kristiansund kommune.

§ 3 Juridisk person
Foreningen er et frittstående lag med en upersonlig og et begrenset ansvar for
gjeld.

§ 4 Medlemmer
Ingen aldersbegrensning. Alle med skaperglede er velkommen.
Medlemmene kan være fra Kristiansund kommune og omegn.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller
andre rettigheter og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et
medlem, kan det ikke tas opp igjen før gyldig kontingent er betalt.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Ingen tillitsvalgte mottar lønn. Alle mottar refusjon for faktiske utgifter.  Refusjon
av faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.
 
§ 8 Årsmøte
Årsmøtet som holdes hvert år i løpet av årets fire første mnd., er klubbens høyeste
myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med 1 mnd. varsel, direkte til
medlemmene.
Alle medlemmer er velkomne til årsmøtet.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som
møter. Ved avstemning er det flertallet som avgjør.

§ 9 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent.

§ 10 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1.  Behandle Frei maleklubbs årsmelding
2. Behandle Frei maleklubbs regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Vedta Frei maleklubbs budsjett
6. Velge:
a)       Koordinator drift
b)       Vara drift/sekretær
c)        Koordinator utstilling
d) Vara utstilling
e) Koordinator kurs
f) Vara kurs
g) Koordinator økonomi
h) Vara økonomi/kontrollrevisor

 
§ 11 Styret
Klubben ledes med en flat struktur bestående av koordinatorer, som sammen med
hver sin vara, er ansvarlig for hvert sitt område.
Koordinatorer og vara velges for 2 år med gjenvalg hvert sitt år. Koordinatorer er
på gjenvalg i oddetallsår og vararepresentanter er på gjenvalg partallsår.

Styret skal bestå av;
- Koordinator drift
o Vara drift/sekretær
- Koordinator utstilling
o Vara utstilling
- Koordinator kurs
o Vara kurs
- Koordinator økonomi
o Vara økonomi/kontrollrevisor

Om interesse vil det være anledning for flere varamedlemmer under hvert
koordinatortema.
 
Årsmøtet velger styret.
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2.  Representere Frei maleklubb utad.
Styret skal vanligvis avholde møte 4 – 6 ganger i året. Koordinatorgrupper skal ha
som målsetning å gjennomføre minst én utstilling og ett kurs i året.
Gjennomføring av temakvelder skal ivaretas av Kurs koordinatorgruppa.
Styre vedtak skjer ved flertallsstemmer.
 
§ 12 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært
årsmøte etter å ha vert på sakslisten. Flertallet avgjør avstemning.
 
§ 13 Oppløsning (§ 13 kan ikke endres)
Oppløsning av Frei maleklubb kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir
oppløsning vedtatt med vanlig flertallstemme, innkalles ekstraordinært årsmøte 3
måneder senere.
Ekstraordinært årsmøte avgjør bruk av klubbens midler ved oppløsning.


Statutter er godkjent av årsmøte
den .....

 

 


===============================================================

Ny dato: Ekstraordinært årsmøte 21. september 2020!!

 

22.04.2020

Grunnet korona-situasjonen vi befinner oss i, har et enstemmig styre besluttet å utsette ekstraordinært årsmøte til mandag 24. august 2020 kl. 18:00. AVLYST

 

Ta gjerne kontakt med vår valgkomité Astrid Johansson (40200540) eller Solveig Bloch (97755800), dersom du ønsker å bidra til et nytt styre.

 

Vennlig hilsen

Anne Marie E. Valderaune

Avtroppende leder, Frei Maleklubb

 

Det står ingen opplysninger på Brønnøysundregistrene om frist for avholdelse av ekstraordinært årsmøte. Grunnet situasjon og vanskeligheter med å holde et slikt møte, er det fornuftig og riktig å utsette møte. 

___________________________________________________________________________ 

Saksliste styremøte 10. februar 2020 

Sted: Bolghaugstua Tid: Kl. 17.45 – 18.00 

Til stede: LederAnne Marie E Valderaune, sekretær Inger Stokke og fullmakt fra nestleder Lena Bolgen Moltu

Fravær:Kasserer Geir Atle Dahle, og vara Jorun Kvistnes 

Referent:Inger Stokke 

Saksliste:

Sak 06/20: Honorar for kurskveld i portrettmaling v/medlem Kevin Haugnes. Modell: hans slektning 

Vedtak: Med bakgrunn i Kevin og hans tantes flotte innsats med minikurs i portrettmaling under forrige malekveld/temakveld, hadde vi et lite styremøte i forkant av gårsdagens årsmøte. Vi besluttet da å gi et lite honorar til Kevin med gavekort på kr. 600,- for innsatsen som instruktør og en blomsterbukett til hans tante for innsatsen som modell. Inger S effektuerer oppdraget.

========================================================= 

Saksliste styremøte 13. januar 2020

Sted: Bolghaugstua Tid: Kl. 19.00 – 20.30

Til stede:          LederAnne Marie E Valderaune, vara Trude Ersvik og sekretær Inger Stokke

Fravær:            Kasserer Geir Atle Dahle, nestleder Lena Bolgen Moltu og vara Jorun Kvistnes

Referent:        Inger Stokke

Saksliste:

Sak 01/20:        Godkjenning av innkalling og saksliste

                            Godkjent.

Sak 02/20:        Godkjenning av referat fra styremøte 21/10-2019

                            Godkjent

Sak 03/20:        Evaluering av Høst/Juleutstilling ved ALTI Futura 2019

Frei maleklubb hadde i perioden 1. november 2019 – 2. januar 2020 utstilling i 150 m2 store og godt belyste lokaler ved ALTI Futura. Lokalet hadde overvåkningskamera og en bestemte seg for at det var ok å forlate lokalet uten at klubben stilte med vakter. Dermed kunne lokalet være tilgjengelig for senterets kunder i hele åpningstiden. Klubben stilte med vakter fredager 12-17, lørdager 11-18 og noen søndager før jul 14-18. Ved medlemmer til stede foregikk loddsalg; en gevinst fra hvert deltagende medlem (helst et bilde/maleri). Rett trekning ble foretatt 14.12.19 med 4 medlemmer til stede. Trude Ersvik sendte SMS til alle som ikke vant og takket for støtten. Klubben fikk inn 3750 kr på loddsalg. Totalt 11 medlemmer deltok på utstillingen; det ble ca 3 vakter pr deltager. En deltager meldte seg inn i klubben for å delta på utstillingen; da betales medlemsavgift for inneværende år. Lena B Moltu laget flotte plakater; en med eks på utstilte bilder og en med navn på utstillerne. Utstillingen ble markedsført via Facebook. Utstillingen ble meget godt besøkt, 150 personer innom første åpningsdag og til sammen registrert ….i løpet av de få dagene som medlemmer satt vakt. I ettertid ser en likevel at vi kunne ha ønsket oss en reportasje f eks i Tidens Krav og 24/7. Det ble solgt 11 bilder ifm utstillingen. Kjøring av maleplater/utstyr til og fra Bolghaugstua ble organisert via dugnad; noe utgifter til transport ifm retur av plater. Inger Stokke tok ansvar for all kommunikasjon med ledelse og vaktmester ved senteret; svært godt samarbeid og en særdeles positiv opplevelse. Klubben retter en stor takk til senterledelsen som ønsket oss velkommen og forklarte at dette var en vinn- vinn situasjon for senteret da de unngikk å ha et lokale stående tomt i november og desember. Inger Stokke tar ansvar for å sende takkemail til senterledelsen.

 

Sak 04/20:        Årsmøte 10.februar - Forberedelser

 1. Medlemskap Frei maleklubb er per i dag 300 kr. Det skal ca dekke årlig husleie. Med 23 medlemmer er det ikke nødvendig å øke medlemsavgift for 2020.

 2. Valg av nytt styre: Astrid Johansson og Solveig Bloch er årets valgkomite. Leder er på valg og tar ikke gjenvalg.

 3. Utstillingskomite velges ikke på årsmøte men delegeres til nytt styre 2020.

 4. Forslag til årsmelding ble gjennomgått; leder skaffer alle detaljer før årsmøtet.

 5. Kasserer Geir Atle Dale sørger for at revidert regnskap er på plass til årsmøtet.

  Sak 05/20:        Eventuelt

 • Medlem Kevin Haugnes vil holde kurs i portrettmaling ifm malekveld 27. januar. Leder sender egen mail.

 • Nordli i Molde gir ikke lenger 10% ifm kjøp av maling/maletilbehør. Se egen mail fra leder.

 • Det nye styret må ta stilling til om det skal arrangeres kurs i 2020 og evt hvem de ønsker som kursholder

 

 

  Referat - styremøte 21. oktober 2019

 

 Sted: Bolghaugstua   Tid: Kl. 18.00-19.30

 Til stede: Leder Anne Marie Valderaune, nestleder Lena Bolgen Moltu, sekretær Inger Stokke, kasserer Geir Atle Dale og 2. vara Trude Ersnes

 Fravær: 1. vara Jorun Kvistnes. Styremedlem Birthe Storbugt har trukket seg fra styrevervet.

 

Referent: Inger Stokke

 

Saksliste:

 

Sak 22/19: Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.

 

Sak 23/19: Godkjenning av referat fra styremøte 07.10.2019. Referatet ligger på klubbens hjemmeside. Godkjent.

 

Sak 24/19: Utstilling høst 2019

 

Utstillingslokaler: Klubben har fått tilbud om å benytte 150 kvm i 2 etg på Futurasenteret. Evt husleie og strøm vil her være innenfor det klubben vanligvis budsjetterer ifm utstillinger.

 

Deltakere: Det har meldt seg 10 deltagere til utstillingen og derav to nye medlemmer.

 

Utstillingsavgift: Ingen avgift for klubbens medlemmer.

 

Loddbøker: Geir Atle kjøper inn 2 loddbøker samt melder fra til lotteritilsynet. Vi selger i hovedsak lodd i utstillingslokalet ifm at utstillingen er åpen. Alle deltakere bringer med en gevinst til åpningsdagen; det er ønskelig at gevinstene i hovedsak er egne bilder. Utstillingskomiteen tar ansvar for korrekt trekking lørdag 14. desember.

Utstillingsperiode: Vi planlegger åpning fredag 1. november kl 17 og avslutter senest lørdag 14. desember kl 18. Dersom vi mangler vakter kan avslutning bli lørdag 7. desember. Utstillingskomiteen v/Inger tar ansvar for annonsering og markering av åpningen.

 

Opprigging av utstilling: Geir Atle og Anita (+Eivind Grønseth) møtes ved Bolghaugstua tirsdag 29. oktober kl 09.45 og frakter følgende til Futura: 8 maleplater med tilhørende oppheng, bukk med plakater, klubbens rollup, lite bord, stoler, etc. Inger har avtalt med driftsleder ved Futura at utstyr tas inn via senterets bakside/heis.

 

Deltagere vil få nærmere beskjed om når bilder kan henges opp neste uke. Siden utstillingen ikke er åpen hver dag er det viktig å lage en fin utstilling i vinduene ut mot korridor i sentret. Det er et felles ansvar å bidra til en kreativ utstilling. Vi trekker maleplater/utstillingsplass før utstillingen og bytter plass foran/bak underveis. Geir Atle (kasseser) ordner med pengeskrin/vekslepenger. Lena/Inger lager informasjonsplakater (hvem er utstillere, utstillingsperiode, loddsalg, åpningstider, neste åpningsdag etc.); Inger kan bidra med å henge opp plakater ved utstillingen.

 

Nedrigging: Utstillingen tas ned etter avtale med ledelsen og vaktmester ved Futura. Om det er ønskelig kan bildene henge i lokalene til over nyttår. Alle har ansvar for å ta ned egne bilder og bidra til å rydde og klargjøre lokalene etter ønske fra ledelsen ved Futura. Geir Atle kan bidra med kjøring av plater etc. etter 16. desember.

 

Betalingsordning bilder: Geir Atle (kasserer) ordner medpengeskrin/vekslepenger og kvitteringsblokk samt konvolutt tilhørende hver deltager (v/ salg). Deltagerne lager selv liste over egne bilder med priser. 10 % av salget går til klubben. Det lages liste over medlemmenes mobilnummer; personlig VIPPS kan også benyttes ved betaling av bilder.

 

Det enkelte medlem må selv ta ansvar for å betale kunstneravgift (5%) ved salg av bilde med pris over 2000 kr.

 

Merking av bilder: Inger lager ferdig opptrykte like merkelapper som settes ved bildene; alle tar selv med dobbeltsidig tape.

 

 Vakter/åpningstider: 10 deltagere skal dele på å holde åpent og vi er to pr vakt. I utgangspunktet skal vi holde åpent fredager kl 12-17 og lørdager kl 11-18. Om noen etter eget ønske vil holde åpent andre dager f eks når det er spesielle aktiviteter på senteret, løser vi dette underveis. Siste tre søndager i desember er det søndagsåpent fra 14-18. Det er også åpent til kl 22 fredag 12/12 og 20/12. Inger setter opp vaktliste som sendes pr mail til deltagerne. Alle deltagere må påregne minimum 3 vakter hver. Det er ønskelig at lokalet låses når det ikke er vakter til stede. Vaktmester kontaktes da for å ta opp/ned gittervegg. Mobilnummer til ledelse/vaktmester blir lagt i utstillingsperm sammen med øvrig informasjon.

 

 Dette skal bli gøy!

 

=========================================

 

Referat - styremøte 7. oktober 2019

 Sted: Bolghaugstua   Tid: Kl. 19.00-20

 Til stede: Nestleder Lena Bolgen Moltu, sekretær Inger Stokke, Kasserer Geir Atle Dale og 1. vara Jorun Kvistnes

Fravær: Leder Anne Marie Valderaune, styremedlem Birthe Storbugt og 2. vara Trude Ersnes

Referent: Inger Stokke

 

Saksliste:

Sak 18/19: Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.

 

Sak 19/19: Godkjenning av referat fra styremøte 26.08.2019. Godkjent.

 

Sak 20/19: Utstillingslokaler; vurdere mottatt tilbud på areal/pris.
Konklusjon: Tilsendt pristilbud fra Nordic Light viste seg å være for dyrt.
Lena har ikke fått endelig tilbakemelding fra kulturavdelinga i Kristiansund kommune.
Inger vil sjekke muligheten for å leie et lokale sentralt i Kaibakken.
Kommuniserer da evt. via mail pga. knapt med tid.

Gjentar retningslinjene for utstillingen: Medlemmer betaler 2oo kr for å delta, gevinst til lotteriet er i år bilde fra alle, alle betaler 10 % av salget til Frei maleklubb, alle utstillere må dele på vakter. 
Klubben dekker husleie og strøm.
Nytt styremøte berammes når leie av lokaler er bestemt.
  Da vil en vaktturnus bli satt opp.
Styret ber også om at kasserer legger til rette for mulighet for å vippse betaling il klubben ifm utstillingen.

Hilda-Karin Aksdal Aass trekker seg fra utstillingskomiteen.

 

Sak 21/19: Eventuelt.

 1. Tema for malekvelder i høst: Konklusjon: Vi tegner kroki fra kl 18-19 på neste malekveld. Bytter på å sitte modell. 2) 18. november er tema julekort/julemotiv/juleverksted; medlemmer tar med eget utstyr.

 

 

=============================================================================

 

Referat fra styremøte mandag 26. august 2019


Sted: Bolghaugstua kl.19.00 - 21.00


Til stede: Leder Anne Marie Valderaune, sekretær Inger Stokke, nestleder Lena Bolgen Moltu og 1.
vara Jorun Kvistnes
Fravær: Kasserer Geir Atle Dale. styremedlem Birthe Storbugt, og 2. vara Trude Ersnes


Referent: Inger Stokke
Sak 14/19: Innkalling og saksliste godkjent
Sak 15/19: Referat fra styremøte 06.05.2019 ble godkjent


Sak 16/19: Planlegge høstutstilling, finne lokaler/stand og dato. Ifm byfesten 2019 (22.-24. august)
var det i år ikke lagt til rette for telt/stand for maleklubber o.l. som i fjor. Følgende utstillingskomite
for høst-/juleutstilling ble oppnevnt: Anne Marie Valderaune, Geir Atle Dale, Hilda Karin Aksdal Aass,
Laila Warvik, Solveig Bloch og Inger Stokke. Minimum to fra styret og minimum 2 fra medlemmene.
Styret er enig om at førsteprioritet er å forsøke å leie et lokale i oktober, november og desember,
som i fjor. Lena undersøker om det er mulig å leie lokalene i Hauggt. 4. til samme pris som i fjor, frist3/9.

Ved negativt svar må det jobbes med andre forslag; Inger forespør senterleder om ledige
areal/mulighet for stand på Futura etter nyåpning 5/9. Retningslinjer for utstillingen: medlemmer
betaler 2oo kr for å delta, gevinst til lotteriet er i år bilde fra alle, alle betaler 10 % av salget til Frei
maleklubb, alle utstillere må dele på vakter. Klubben dekker husleie og strøm. Nytt styremøte
berammes når leie av lokaler er bestemt. Da vil en vaktturnus bli satt opp. Styret ber også om at
kasserer legger til rette for mulighet for å vippse betaling il klubben ifm utstillingen.


Sak 17/2019: Nøkler til Bolghaugstua; fordele roller og ansvar mht å åpne døren på malekvelder.
Inger har åpnet på malekvelder første halvår 2019. Videre turnus blir som følger:
Dato for malekveld Medlem m/ansvar for å åpne Bolghaugstua
9/9 Jorun Kvistnes
23/9 Jorun Kvistnes
7/10 Anne Marie Valderaune
21/10 Anne Marie Valderaune
4/11 Lena Bolgen Moltu
18/11 Lena Bolgen Moltu
2/12 Inger Stokke Juleavslutning
13/1-2020 Inger Stokke
27/1
Medlemmer med ansvar for nøkkel/åpning må selv sørge for bytte av nøkkel.

 

Sak Evt. Jorun Kvistnes står som eier av hjemmesiden til Frei maleklubb. Hun ber om avløsning for
oppgaven fom 2020. Styret foreslår Lena Bolgen Moltu til oppgaven, og hun takker ja til å overta
funksjonen. Overføringen planlegges i samarbeid med kasserer som må se på muligheten for at
årsbeløpet for hjemmesiden faktureres klubben direkte.


Sak Evt. Jorun og styret oppfordrer igjen medlemmene til å legge ut bildene sine på klubben sin
hjemmeside; inntil seks bilder er gratis. Det er viktig å benytte hjemmesiden aktivt, legge ut bilder fra
sammenkomster, kurs og utstillinger.


Sak Evt. Styret vil bestemme tema for temakveldene på neste styremøte. Tidligere forslag: Strekking
av lerret/sveverammer, maling på egg (mars 2020) og julekort (18/11). Nye forslag i dag: Tegne kroki
(hurtigtegning, form for tempotrening for øye og hånd), trykking på gelliplate, POP-art maleri, «å lete
frem motiv i et abstrakt maleri». Medlemmene oppfordres til å komme med forslag.

 

__________________________________________________

 

Referat fra styremøte mandag 6. mai 2019

Sted:Bolghaugstua kl.19.00- 21.00

Tilstede: Leder Anne Marie Valderaune, sekretær Inger Stokke, kasserer Geir Atle Dale.

Fravær: Nestleder Lena Bolgen Moltu, styremedlem Birthe Storbugt, 1. vara Jorun Kvistnes og 2. vara Trude Ersnes.

Referent: Inger Stokke

Sak 6/19: Innkalling og saksliste godkjent

Sak 7/19: Referat fra styremøte 14.01.2019 ble godkjent

Sak 8/19:Fordeling av roller og ansvar. Nøkler: Vi har et sett nøkler til hovedetasjen i Bolghaugstua(Inger Stokke) og to sett til lagerrommet som klubben disponerer i kjelleren (Inger Stokke og Anita Gaarde). Inger har tatt ansvar for å låse opp/stenge malelokalet etter årsmøtet 11/2 og fortsetter med det inntil første malekveld etter sommerferien – 26. august.Da vil det bli laget en turnus slik at medlemmene kan dele på å låse opp/stenge malelokalene iforbindelse med malekvelder. Utstillingskomité: Oppnevning av komité skjer i styremøte i forbindelse med planlegging

Sak 9/2019:Evaluere malekurset med Oddrun Øfsti Brandsæter – 22. – 24. mars. 7 medlemmer deltok. Ønsket fra deltagerne var undervisning i ulike teknikker og det å skape effekter ved bruk av akrylmaling. Deltagerne var svært fornøyd; Oddrun er en god pedagog. Hovedetagen i Bolghaugstua har gode lysforhold og egner seg godt for malekurs. Bespisning: Alle hadde med litt mat hver til felles buffet. Klubben ordnet med drikke og brødmat.Kursavgift: 1800,- kr pr medlem og 2200,- kr for ikke-medlemmer. Utgifter til kursholder: 1800 kr pr deltager (1800 kr x 7 = 12.600 kr) og 2000 kr til reisekostnader. Oddrun overnattet hos Inger som i fjor.

Sak 10/2019: Hjemmeside: Medlemmene oppfordres til å legge ut egne bilder på klubbens hjemmeside; inntil 6 bilder er gratis. Jorun Kvistnes har ansvar for hjemmesiden.

Sak 11/2019: Sommeravslutning mandag 3. juni: Vi møtes i Grungbakken galleri for så å å finne malemotiv. sender mail til medlemmene med ytterligere informasjon angående utflukten.

Sak 12/2019: Planlegge høsten: Høstens malekvelder – fortsetter med mandager i oddetallsuker, 26/8, 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12 (juleavslutning). Temakvelder: Forslag om å gå igjennomoppspenning av lerret, lage egne sveverammer, julekort i desember og male på egg før påske.

 

Referat fra styremøte mandag 28. januar 2019

 

Sted: Bolghaugstua kl.19.00 - 21.00

 

Tilstede: Anita Gaarde, Hilda-Karin A. Aass, Birthe Storbukt, Lena Bolgen Moltu, Geir Atle Dale og Inger Stokke. Medlem   Astrid Johansson i valgkomiteen deltok også. Fravær: Jorun Kvistnes

 

Referent: Inger Stokke

 

Sak 1/19: Innkalling og saksliste godkjent

 

Sak 2/19: Referat fra styremøte 05.11.2018 ble godkjent

 

Sak 3/19: Evaluering av utstilling november – desember 2018: Besøk, salg, arbeidsfordeling, lokale, utgifter, annet. Husleie kr 3000 x 2. Strøm kr 3240,15. Diverse utgifter (blomster, kjeks, drikke, engangsutstyr, etc. kr 1869. Inntekt loddsalg kr 2200 (kun salg ifm utstillingen).  Totalt: underskudd kr 8909. 11 utstillere, 307 besøkende (mest på lørdager), det ble solgt 16 bilder og 13 kort. Arbeidsfordeling: det gikk greit.  Fordeling av veggplass og plater for bildeoppheng fungerte greit; bytting av veggplass/plater etter en måned. Forslag: En maleklubb bør ha flere bilder/malerier som gevinster. Evt. Planlegge for å ha utstilling ifm byfesten også i 2019. Det var også interesse for å ha utstilling ifm operafestukene.

 

Sak 4/19: Forberedelse til årsmøte: Utlysning, årsmelding, regnskap, valg og annet. Årsmøtet avholdes 11.02.2019. Det velges møteleder og referent i møtet. Forslag til årsmelding gjennomgås; godkjennes med en tilføyelse om deltagelse ved byfesten 2018. Forslag til regnskap legges frem og godkjennes for levering til revisorer med et par endringer. Årsavgift er kr 300; ingen økning for 2019. Valg: Astrid Johansson i valgkomiteen lager innstiling til årsmøtet. Anne Marie Eian Valderaune har sagt seg villig til å stille som leder. Hilda – Karin Aksdal Aass lager saksliste til årsmøtet. Stemmerett ved årsmøtet har medlemmer som har betalt medlemsavgift for 2018.

Etter årsmøtet har det nye styret ansvar for å:

 1. avklare ordning mht nøkler til Bolghaugstua og hvem som låser opp lokalene ved malekvelder.

 2. Fylle ut skjema om nytt styre – sendes til Brønnøysundregisteret

Sak 5/19: Forslag til gjennomføring av kurs våren 2019 og evt. høsten 2019. Oddrun Øfsti Brandsæter og Jon Olav Helle kan holde kurs for oss. Inger S har sendt ut mail med forespørsel for å se interessen. Det var størst interesse for Oddrun Ø B helgen 22. – 24. mars 2019. 7 – 8 medlemmer er interessert. Pris er 1800,- kr pr medlem og 2200,- kr for ikke-medlemmer; minimum 5 kursdeltagere og 2000 kr i kjøring inkl. bom/ferge. Kan tilby olje, akryl med stilleben/abstrakt /modell/akt – tegning. Teknikk – etter ønske. Kan overnatte hos Inger S som sist J. Inger gir tilbakemelding og invitasjon til Oddrun.  En avventer ytterligere forespørsel til Jon Olav Helle; det var mindre interesse for trykk/koldnålteknikk.                 ___________________________________________

 

Styremøte 5.11.2018
Sted Bolghaugstua
 

Til stede: Hilda-Karin A Aass (leder), Geir Atle Dahle (kasserer), Lena Bolgen Moltu og Inger Stokke (sekretær).Mari Fossen og Astrid Johansson fra valgkomiteen var også til stede.

 

Fravær: Birthe Storbukt (styremedlem), Anita Gaarde (nestleder)og Jorun Kvistnes (2. vara).Referent: Inger Stokke

 

Saksliste:

 

30/18:   Innkalling og saksliste godkjent.

 

31/18:   Referat fra styremøte 27.08.18 ble godkjent.

 

32/18:   Utstilling november og desember 2018. Styrereferat om leie av lokale, planlegging og gjennomføring så langt, samt plan for resten av utstillingsperioden.1) Utstillingskomite: På grunn av at utstillingen kom i stand så raskt har vi allerede valgt en utstillingskomite: Hilda-Karin Aksdal Aass, Astrid Johansson, Geir Atle Dahle og Inger Stokke. 2) Lena Bolgen Moltu ordner plakat med bilde og informasjon.3) Leiekontrakt for november og desember (Hauggt. 4) med Pål Mathisen og Inger Elisabeth Strømman er signert.4) Loddsalg fom 12/11 og trekkes 14/12; det er innmeldt til «smålotteri» ved kasserer. Gevinster skaffes av den enkelte utstiller. 5)Åpningstiderreguleres fra uke til uke og annonseres under arrangementer i Tidens Krav. Inger Stokke har ansvar for annonsering samt utstillernes vaktliste. 

 

 

 

33/18:   Planlegging av vår 2019.

 

 

 

1) Årsmøtedato og frister: Årsmøte avholdes 11. februar. Forberedelser: Regnskap revideres ved Venke GausemelFredriksen og Tania Gaarde. Regnskap legges frem ved kasserer Geir Atle Dahle. Årsberetning forberedes og protokoll i årsmøtet skrives ved sekretær Inger Stokke. Styremedlemmer på valg for 2019: Leder Hilda-Karin A Aass, nestleder Anita Gaarde, styremedlem Birthe Storbugt, 1. varamedlem Lena B Moltu og 2. varamedlem og med ansvar for hjemmesiden, Jorun Kvistnes. Det nye styret vil få ansvar for å utnevne utstillingskomite ved utstillinger. Det foreslås å ikke øke medlemsavgiften for 2019. Etter årsmøtet skal nye data om styret sendes Brønnøysundregisteret. Alle medlemmer som har betalt medlemsavgift for 2018 har stemmerett på årsmøtet. Det sendes melding om innbetaling av medlemsavgift for 2019 fra kasserer primo februar. Frist er 1. Mars.

 

 

 

2) Første styremøte 2019 er 14. januar; agenda er planlegging av årsmøte.

3)Første malekveld er 14.01.19, og deretter 28/1, 25/2, 11/3, 25/3, 8/4, 6/5, 20/5, 3/6 (sommeravslutning). 

4) Kurs: Det må gis beskjed til utleier av Bolghaugstua så snart vi vet dato for kurshelg. Lena forespør Jon Olav Helle og Inger forespør Oddrun Øfsti Brandsæter. 

34/18:   Juleavslutning. Mandag 3. desember i Bolghaugstuakl 18 – 21. Alle tar med et selvvalgt fat til felles bespisning. Hilda-Karin A Aass og LaillaWarvik forbereder lokalet.

Orienteringssaker:

 

 • Det er laget ny husleiekontrakt med utleier av Bolghaugstua. Økning i pris er 500 kr pr 6 måneder.I husleieavtalen gjelder en måned gjensidig oppsigelseog ellers husregler som tidligere. 
 • Medlemmer i klubben deltar på julemesse i Bolghaugstua 17/11 - 18/11; Hilda-Karin A Aass, Laila Warvik, Lena B Moltu, Geir Atle Dahle og Anita Gaarde.
 • Jorun Kvistnes lager forslag til ny hjemmeside for klubben

Alle medlemmer oppfordres til å legge ut bilder på Frei maleklubb sin nettside (www.freimaleklubb.no); inntil 6 bilder pr. år er gratis. Nederst på nettsidenunder fanen «nyheter» finner duretningslinjene. Ta kontakt med administrator for nettsidene, Jorun Kvistnes, jirmeisi@online.no .

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Referat fra styremøte 27.08.18 kl 19.00 – 20.30

Sted: Bolghaugstua

Til stede: Hilda-Karin Aass (møteleder), Anita Gaarde, Lena Bolgen Moltu og Inger Stokke (sekretær).

Fravær: Birthe Storbukt, Geir Atle Dahle og Jorun Kvistnes.Referent: Inger Stokke

Saksliste:

23/18:   Innkalling og saksliste godkjent.

24/18:   Referat fra styremøte 08.05.18 ble godkjent med følgende endringer. Sak 21/18 Plan for høsten: Her skal datoene være mandager 27/8, 10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11 og juleavslutning 3/12.

25/18:   Evaluering av deltagelse på Byfesten 25. og 26. august. I utgangspunktet skulle maleklubben ha stand på tildelt uteplass; pris kr 875. En del regn denne helgen; svært fornøyd med at vi dagen før gatefesten fikk tildelt plass i det store teltet sammen med øvrige kunstnere. Ordinær pris for 3x6 meter her kostet2000 kr med et bord (ekstra bord 125 kr). Vi fikk tilbud om samme pris som for uteplass. Telt er en forutsetning for at vi vil delta neste år. Stor plass og god mulighet for å stille ut bilder. Mht planleggingen er det en fordel å få vite i god tid hvilke bildeoppheng som kan benyttes i teltet.Ved evt senere deltakelse i det store teltet er det aktuelt å leie to bord. Hilda-Karin Aass ordnet det administrative ift utstillingen. Solveig Bloch, Astrid Westad, Lena Bolgen Moltu og Inger Stokke stilte ut bilder og delte på ansvaret for standen lørdag og søndag. Mange besøkende, spesielt på lørdag. Det ble solgt 5 bilder (totalt 1750 kr) og 10 % av salget innbetales til maleklubbens konto (Lena, Inger). Styremedlemmene ble enig om at det for klubben evt kan lages retningslinjerfor salg av egne bilder ifm utstillinger/arrangementer. Hilda-Karin har betalt inn deltageravgifttil Byfestenpå kr 875. Å betale 2000 kr + bord for utstillingsplass hadde nok blitt en for stor sum for klubben. Slik sett fikk vi denne gangen mer enn vi betalte for.

26/18:   Plan for Frei maleklubbs høstutstilling. Utstillingen blir på Futura i uke 47 – helgen 23. og 24. november. En vurderer å ha åpent i en uke dersom det er mulighet for det, og selv om det i år er bedre plass ved rulletrappene, så ønsker vi aller helst et eget lokale.Utstillingen arrangeres etter samme retningslinjer som tidligere, vi organiserer loddbøker og gevinster (kasserer; husk å søke lotteritilsynet) som før. 8 maleplater med oppheng ble oppgradert i fjor.Frist for påmelding er 1. november – mail til sekretær. Hilda-Karinskal ta kontakt med Futura igjen i slutten av september for avklaring av utstillingsplass.

27/18:   Temakvelder og styremøter høst 2018.

Temakvelder:                     22/10: Akvarellens grunnprinsipper ved Hilda Karin Aass

                                            19/11: Julekort                 

Styremøter:         Neste styremøte er 6. november (planlegging av utstilling), deretter mandag 26. november (evaluering av utstillingen).

28/18:   Påkostnad av utstillingsplater eller annet nødvendig utstyr. Vi avventer å reparere flere maleplater nå. Til utstillingen i november må utstillere gjerne tenke alternativt; f eks få plass til flere små bilder på en plate på et staffeli.

29/18:   Ønske om nye malelokaler. Vi observerer at kjelleren som vi oppbevarer maleplater og øvrig utstyr i klubbens, er fuktig. Flere av klubbens medlemmer har kommet med ønske om å leie andre lokaler til klubbens malekvelder. Hilda-Karin vil ha temaet som sak i neste styremøte.Hun har i kasserers fravær betalt inn husleie for høst 2018.

               Informasjonsaker:

 • Oddrun Øfsti Brandsæter arrangerer 2 kurs i Stjørdal i sept./okt.; medlemmene har fått informasjon.
 • Klubbens økonomi: Ca 51.000 kr på konto p.t.
 • Mottatt kr 2000 i kulturmidler fra Kristiansund kommune
 • Mottatt grasrotmidler x 3 i 2018 – som tidligere
 • Hilda-Karin har kontakt med valgkomiteen (Astrid Johansson/Mari Fossen) mtp å ha et komplett styre klart til neste valg (februar 2019)

 

Referat Syremøte 08.05.18

Sted: Bolghaugstua Kl.19.00-20.00

Tilstede: Hilda-Karin Aass, Lena Moltu, Geir Atle Dahle, Anita Gaarde.

Fravær: Inger Stokke, Birthe Storbukt, Jorun Kvistnes

 

Sak 17/18:

Innkalling og saksliste godkjent med ett tillegg. Ønsker sak 22, gå igjennom medlemsliste.

Sak 18/18:

Referat fra styremøte 22.02.18, godkjent med tilføyelse. «Leder kan disponere konto, ved kasserer Geir Atle Dahles fravær».

Sak 19/18:

Gjennomføring av kurs med Øfsti Brandsæter 6-8 april. Ingen negativ tilbakemelding fra deltakere. Kursholder var meget pedagogisk, og møtte deltakere der de var. Gode lokaler. Økonomi: Et lite underskudd (2516,- se vedlegg) som dekkes av grasrotmidler.

Sak 20/18:

Sommeravslutning. Sender ut spørsmål om forslag til sted (Hilda Karin?). Foreslått under møte: kunstutstilling, Tur til Bud?

Sak 21/18:

 Plan for høsten.

- Malekvelder: oppstart 28.August, 11.September, 25.September, 23.Oktober, 6.November, 20.November, Juleavslutning 04.Desember.

Det ble diskutert om mandag er en bedre dag for medlemmer å møtes fremfor tirsdag? Sender ut høring om dette, og i så fall forandres datoer til dagen før oppsatte datoer.

- Temavelder: Hilda spør Helga om portrett.

- Styremøter: 3 styremøter i løpet av høsten. Kommer tilbake med datoer.

- Utstilling: Forslag 24.-25. november men vurderer om det er muligheter for å holde utstilling en hel uke. Lokaler: Hilda spør Futura om plass, eller hører om Anne Berit kan spør. Andre lokaler kan være aktuell. Ber om forslag fra medlemmene.

Sak 22/18:

Gjennomgang av medlemsliste. Det mangler en del info i listene. Adresser og mail. Vi er pr. dags dato 23. medlemmer.

Annet/Infosaker:

 -Hilda har snakket med Bjørg (styrer av Bolghaugstua), og hun har informert om at det er en mulighet å stille ut bilder ved søndagskafeen.

-Grasrotmidler har kommet inn i 2 omganger dette året.

-Kulturmidler ikke avgjort enda.

 

Referent: Lena Moltu

 

 

Referat fra styremøte 27.02.18 kl 19.00 – 20.30

 Sted: Bolghaugstua

 Til stede: Hilda-Karin Aass (møteleder), Anita Gaarde, Geir Atle Dahle, Jorun Kvistnes, Lena Bolgen Moltu og Inger Stokke Fravær: Birthe Storbugt Referent: Inger Stokke

 

Saksliste:

 

11/18:   Innkalling og saksliste godkjent.

 

12/18: Referat fra styremøte 5/2 ble godkjent.

 

13/18: Konstituering av nytt styre i Frei maleklubb. Protokollen fra årsmøtet signeres av Anita Gaarde og Birthe Storbugt. Regnskap for 2018 mangler en av to signaturer; Venke Fredriksen signerer når hjemme fra ferie. Behovet for at leder disponerer klubbens konto i kasserers fravær ble diskutert. En ser an behovet før beslutning tas. Det nye styret konstitueres.

 

14/18: Plan for våren 2018; malekvelder, temakvelder.

 

Malekvelder: Vi fortsetter med tirsdager men ber medlemmer om å gi beskjed dersom de har ønske om andre dager enn tirsdager kl 18 – 21 i Bolghaugstua. Datoer: 13/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5 og 5/6 (sommeravslutning).

 

Temakvelder: Tirsdag 10. april viser Hilda/Inger «monoprint medgelplate og sjablonger». Det ble foreslåtten temakveld om portrett (dato?).                            

 

Styremøter: Neste styremøte planlegges i månedsskiftet april/mai.

 

Oppgradering av resterende maleplater: Vi tar opp saken igjen ved første styremøte høst 2018.

 

Sommeravslutning: Dato er tirsdag 5. juni.

 

Søknad om kulturmidler: Inger S (sekretær) sender søknad med vedlegg 1) Årsregnskap 2017 og 2) Protokoll fra årsmøtet 2017. Begrunnelse for søknaden er oppgradering av resterende maleplater.

 

15/18: Planlegging av kurs med Oddrun Øfsti Brandsæther 6., 7. og 8. april.

 

Kurset holdes i Bolghaugstua. Hovedvekt på maling med akryl, men også olje for den som ønsker det. Alle medlemmer i klubben oppfordres til å melde seg på og til å rekruttere deltagere.

 

16/18:   Informasjonssak.

 

Alle medlemmer oppfordres til å legge ut bilder på Frei maleklubb sin nettside (www.freimaleklubb.no); inntil 6 bilder pr. år er gratis. Nederst på nettsidenunder fanen «nyheter» finner duretningslinjene. Ta kontakt med administrator for nettsidene, Jorun Kvistnes, jirmeisi@online.no.

 

 

Referat fra styremøte mandag 5. februar 2018

Sted: Garnveien 12. d, hos Hilda-Karin Aass kl.19.00 - 20.00

Tilstede: Anita Gaarde, Hilda-Karin A. Aass, Jorun Kvistnes, Ritha Gaarde Næss på telefon. Meldt fravær: Birthe Storbukt, Lena Bolgen Moltu og Anne Berit Offenberg

5/18: Innkalling og saksliste godkjent med tillegg av sak 10: Kurs med Øfsti Brandsæter

6/18: Referat fra styremøte 16. januar godkjent

7/18: Saksliste for årsmøte 13. februar gjennomgått og godkjent. Vanlige styresaker, ingen innkomne saker innen fristen. Sakslisten sendes medlemmer senest 6. februar.

8/18: Stemmerett ved årsmøte har medlemmer betalt i 2017.

9/18: Årsavgift for Frei Maleklubbs hjemmeside blir nå betalt av klubben. Alle medlemmer kan ha max. 6 bilder på hjemmesiden, men de må gjerne bytte sine bilder ut med jevne mellomrom. Bilder til hjemmesiden sendes fortsatt til Jorun Kvistnes.

10/18: Kurs med Øfsti Brandsæter. Informasjon om kurset bekjentgjøres på klubbens kjemmeside, utsendelse til medlemmer og ved oppslag. Kurset tar utgangspunkt i akrylmaling, med også mulighet for olje. Datoer er 6. 7. og 8. april. Nærmere tidspunkt blir satt opp senere. Medlemmer betaler 1800,- ikke medlemmer 2.200,- i kursavgift. Kurset holdes i ”Storsalen” i Bolghaugstua. Deltakerne tar med felles lunsjmat. Påmeldingsfrist 21. mars.

Styremøte

Referat fra styremøte 16.01.18 kl 19.00 - Sted: Bolghaugstua

Til stede: Hilda-Karin Aass (møteleder), Anita Gaarde, Ritha Gaarde Næss (på telefon), Inger Stokke (valgkomiteen)

Fravær: Lena Bolgen Moltu, Jorunn Kvistnes, Anne Berit Offenberg, Birthe Storbugt

Referent: Inger Stokke

Saksliste:

Sak nr/år
1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.
2/28 Godkjenning av referat fra styremøte 28.11.17. Godkjent.
3/18 Forberedelse til årsmøte 13.02.18
- Innkalling: Årsmøte 13/2 – om 4 uker; evt saker til årsmøte har frist 30/1; styremøte hos Hilda-Karin 5/2 og saksliste for årsmøte sendes ut 6/2 – 1 uke før årsmøtet.
- Årsmelding: Forslag gås igjennom; det gjøres et par justeringer (3 solgte bilder ifm utstilling i november, Jorun Kvistnes har fortsatt ansvar for å legge ut informasjon på maleklubbens hjemmeside). Kommentar: Det er for 2018 ønskelig at utgift til leie av hjemmesiden (www.freimaleklubb.no) konteres Frei maleklubb direkte.
- Regnskap: Forslag gås igjennom; det gjøres en justering – fjerne linje med utgift til Brønnøysundregisteret da medlemskapet fom 2017 er gratis.
- Valg: Inger Stokke fra valgkomiteen var til stede. Det som gjenstår er å få på plass sekretær, kasserer og medlem nr 2 i valgkomiteen.
- Annet. Leder innkaller til styremøte 5/2; siste styremøtet før årsmøtet.
4/18 Kurs 6., 7. og 8. april med Oddrun Øfsti Brandsæther
Klubben arrangerer malekurs våren 2018. Inger S. tar kontakt med Øfsti Brandsæther for å få ytterligere opplysninger om type kurs, utstyr, palett, pris m.m. ifm at vi skal kunngjøre kurset for medlemmene i god tid.
5/18 Evt.
Informasjonsaker:
1) Rene Bjerke holder kurs i oljemaling i Rensvik Samfunnshus helga 9., 10. og 11. mars. Kurset er en oppfølging fra kurset i oktober 2017, men legges til rette for nye deltagere. Kurset er ikke i regi av maleklubben, men i regi av R. Bjerke selv.
2) Folkehelsekoordinator i Kristiansund kommune har sendt ut en generell invitasjon til lag og foreninger; det er en forespørsel om å delta i frivillig arbeid. For maleklubben kan det f eks dreie seg om å arrangere kurs for barn og unge og klubben kan da få en inntekt ifm dette. Interesserte medlemmer kan ta kontakt med styret.
3) Søknad om kulturmidler fra Kristiansund kommune: Frist for å søke er 1. mars. Det kreves årsberetning og regnskap vedlagt søknaden. Vi har fortsatt behov for å fullføre arbeidet med oppgradering av maleplater/utstyr til utstilling, noe som blir vektlagt i søknaden. Nyvalgt sekretær tar ansvar for søknaden.

 

Referat frastyremøte i BOLGHAUGSTUA 28. november 2017 kl 19.00

 

Tilstede:Hilda-Karin A. Aass og Anita Gaarde. RithaGaarde Næss var med på telefon.Forfall: Birthe M. Storbugt, Anne Berit Offenberg, Lena B. Moltu og Jorun Kvistnes

 

 

 

SAK 29/17      Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Vedtak            Godkjent.

 

SAK 30/17      Godkjenning av referat fra styremøte 31.10.17

 

Vedtak                        Godkjent.

 

SAK 31/17      Evaluering av utstilling Futura 17. – 18. november 2017

 

                        Utstillerne var stort sett fornøyd med gjennomføring. De nyoppussede platene med oppheng var fine og fungerte godt. Utstillerne hadde fått god informasjon på forhånd om tidspunkt, oppgaver og ansvar. Minus var at vi var mange utstillere og det ble litt liten plass til hver enkelt (ei plateside hver). Det var trangt om plassen, slik at publikum ikke kunne se maleriene på avstand. I tillegg var det litt dårlig lys på enkelte av utstillingsplatene. Utstillingen ble profilert på facebook, det var også ønskelig med profilering i avisa. Loddsalg gikk bra, vi fikk inn kr 3.000,-. Alle har nå fått beskjed om gevinstene sine.

 

Vedtak            Neste år prøver vi å få til større utstillingslokale dersom det er mange utstillere. Vi profilerer også utstillinga i avisa.

 

SAK 32/17      Forberedelse til årsmøte 13. februar 2018

 

Vedtak                        Malekveldene fortsetter på tirsdager i oddetallsuker, den første blir 16. jan.

 

                        Styremøter holdes på samme kveld som malekvelder.

 

                        Planlagte styremøter før årsmøtet er 16. januar og 5. februar (mandag).

 

                        Videre får det nye styret finne datoer.
_____________________________________________________________________________________

 

Referat fra styremøte i  BOLGHAUGSTUA 31.oktober 2017 kl 19.00        

Tilstede Hilda- Karin A. Aass  ,Anita Gaarde,  Birthe M. Storbugt og Anne Berit Offenberg Ritha Gaarde Næss var tilsted på telefon. Forfall Lena B. Moltu og Jorun Kvistnes

SAK 24/17      Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak            Godkjent .

SAK 25/17      Godkjenning av referat fra styremøte 05.09.17

Vedtak:           Godkjent

SAK  26/17     Framdrift og  kostnader utstillingsplatene

                        Sistestrøk maling ble utført i dag på 8 enheter. Kostnader hittil kr.9982.-.

Vedtak            Det ble vedtatt å sette av kr 5000,- for oppgaver i tilknytning til arbeid og montering av platene.

SAK 27/17      Planlegging av utstilling

Vedtak                        Anne Berit sender ut info til utstillerne om vakter, oppmøte, liste over bilder

                        Birthe står for frakt av platene. Hjelpere Anita og Ritha

                        Ritha ordner loddbøker/vekslepenger

                        Rekruttering medlemmer. Hilda-Karin lager et skriv

SAK 28/17      Planlegging av våren 2018

Vedtak :          Årsmøtedato settes til 13. februar 2017. Malekvelder fortsetter tirsdager i oddetalluker.

Kurs/konferanser Hilda-Karin og Inger kommer tilbake med forslag. Temakvelder: Harald Skotheimsvik forespørres

Valgkomiteen varsles om årsmøtedato og hvem som er på valg. Anne Berit gjør dette.

Eventuelt

Det er lagt ut en dugnadsbok i lokalene i Bolghaugstua hvor alle som gjør jobber for klubben bør registrere seg.                                                                  abo

 

____________________________________________________________________________________

 

Referat fra styremøte i  BOLGHAUGSTUA 5.september 2017 kl 19.00

Tilstede Hilda-Karin A. Aass, Ritha Gaarde Næss, Anita Gaarde, Jorun Kvistnes og Anne Berit Offenberg.

Forfall Lena B. Moltu og Birthe M. Storbugt

SAK 18/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:           Godkjent med en endring: Ny sak 23/17 Planer for høsten 2017.

SAK 19/17      Godkjenning av referat fra styremøte 13.06.17

Vedtak:           Godkjent

SAK  20/17     Reparasjon av utstillingsplater

Vedtak:           Jorun sjekker nettadresser for salg av utstillingsmateriell samt pris for opphengssystem (skinner).   Hilda-Karin følger opp om E. Grønseth har mulighet for å reparere platene. Styret går for ikke-perforerte plater. Prisen må være totalentreprise.  Hilda-Karin koordinerer nødvendige tiltak.

SAK 21/17      Utstilling  17.-18. november Informasjon til           medlemmene

Anne Berit sender ut invitasjon til medlemmene om å delta med bilder på utstillingen.  Frist for påmelding 15.10.d.å. Ved stor påmelding må man eventuelt sette max antall pr deltaker.

Vaktlister og nærmere om utlodning vil styret komme tilbake til.

SAK 22/17      Oppdatering av medlemslister

Vedtak :          Ritha koordinerer oppdatering  av medlemslistene . Anne Berit sender over e-mail adresser. Ritha sjekker siste innbetalinger med banken. Komplette medlemslister oversendes styret når dette er gjort.

SAK 23/17   Planer for høsten 2017

Vedtak:           Hilda-Karin sender ut forespørsel om interesse for kurs  i andre halvdel i oktober. Spesielt rettet mot nye medlemmer.

Abo. Møtet avsluttet kl 21.00

________________________________________________________________________________

 

 

Referat fra styremøte i Garnveien 12D 13.06.17

 

Tilstede: Hilda-Karin A. Aass, Anita Gaarde  og Anne Berit Offenberg.

 

Forfall: Ritha  Gaarde Næss, Birthe M. Storbugt. Lena B. Moltu og Jorun Kvistnes.

 

 

 

SAK   14/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Vedtak           Godkjent

 

SAK 15/17   Godkjenning av referat fra styremøte 04.04.17

 

Vedtak:         Godkjent

 

SAK  16/17  Plan for flytting til Bolgstua

 

Vedtak:         HK flytter stoler uke 25

 

Anita/AB flytter fra lager Omsundet og kjeller AB uke 25

 

Anita Sjekker mål/pris plater til utstillingsstativene

 

Utstillingsstativene flyttes når reparasjon er avklart

 

SAK 17/17   Planer høsten 2017

 

Malekvelder : Uker med oddetall, men malekvelder skifter fra mandag til tirsdag 

 

Følgende datoer er satt opp :     29.08, 12.09,26.09,10.10,24.10, 07.11,21,11 og juleavslutning 5.12.

 

Styremøter; 5.09 ,31.10, 28.11

 

Utstilling; 17.-18.11

 

Kurs: Hilda Karin sjekker eventuell temakveld med Per Erling Pedersen. Tema : Komposisjon

 

Informasjon

 

Klubben vil ikke ha spesielle aktiviteter i tilknytning til byjubileet

 

Hilda-Karin informerer  Bjørg Glærum om vedtatte aktivitetsdatoer

 

 

 

Avsluttet kl 20.50 abo

 

 

Referat fra styremøte i Sætervikveien 14.04.17 kl 19.30

Tilstede Anita Gaarde, Hilda-Karin A. Aass, Ritha Gaarde Næss, Birthe M. Storbugt, og Anne Berit Offenberg.

Forfall Lena B. Moltu og Jorun Kvistnes.

 

SAK   9/17    Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak : Godkjent med en endring : Ny sak 12/17 Konstituering av styret. Sak 12/17 blir sak 13/17.

SAK 10/17   Godkjenning av referat fra styremøte 27.02.17

Vedtak: Godkjent

SAK  11/17  Årsmøterefferat

Vedtak: Protokollen tas til etterretning  

SAK 12/17   Konstituering av styret

Nøkkel. Av praktiske årsaker tar Anita og Birthe hver sin nøkkel til Omsundet Grendahus og tar ansvar for åpning og stenging. Er de forhindret tar de kontakt med en av de øvrige styremedlemmene.

Innkalling/utsending styremøter. Hilda-Karin tar seg av dette.

Materialforvalter. Vi må skaffe en oversikt over klubbens eiendeler. Hver enkelt lager en oversikt over det man lagrer på klubbens vegne.  Målet er å få et eget lagerlokale.

 

SAK 13/17   PLANER 2017

# Styremøte  tirsdag 6. juni hos Hilda-Karin i Garnveien 12B.  

# Sommeravslutning 12.juni. Forslag tur til Stavneset, alterntivt til Smia og Mellomverftet     

# Kurs. Det sendes ut et spørreskjema til medlemmene tema/kursholder. Svarfrist 23.april.

# Utstilling.  Anne Berit forespør om vi får stille ut på Futura også i år. Tidspunkt 17. og 18. november

# Jubileumsaktiviteter kommunen. Hilda-Karin sjekker med kommunen.

# Lokaler. Anita avklarer hos Romuld Trevarefabrikk. Anne Berit og Anita følger opp med befaring Bolgstua. Premisser som må avklares: Tilgjengelighet – Lagring – Lys- tilgang vann og toalett – pris.

EVENTUELT

Utstillingsplater. Det må avklares om det går å skifte til nye plater på de gamle stativene og hva dette vil koste. Alternativt må det sjekket om det er utstillingsplater i markedet, type og pris.

Ritha sjekker om det finnes noen som kan forbedre de vi har f.eks Varde eller lignende

Avsluttet 04.04.17 kl 21.00                  

 

 

================================================================================

 

27.02.17 kl 19.30 Referat fra styremøte i Omsundet Grendahus

 

Tilstede Anita Gaarde, Hilda-Karin A. Aass og Anne Berit Offenberg.

 

Ritha Gaarde Næss, Lena B. Moltu og Jorun Kvistnes  hadde forfall.

 

 

 

SAK  15/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Vedtak:  Godkjent.

 

SAK 6/17      Godkjenning av referat fra styremøte 13.02.2017

 

Vedtak: Godkjent

 

SAK 7/17      Saksliste til årsmøtet 13.03.2017

 

Vedtak: Det er ikke innkommet forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet etter første kunngjøring.  Foreslått saksliste kan derfor sendes ut til medlemmene.

 

SAK 8/17      Kjøreplan for årsmøtet

Det er usikkert om sittende formann kan møte. Evnt må en av medlemmene velges som møteleder.  Kjøreplan for årsmøtet ble gjennomgått og vedtatt.

 

EVNT.

 

Hilda-Karin har sendt søknad om kulturmidler til kommunen. Ettersender regnskap og beretning .

 

 

 

Det er fremkommet ønske om å fornye vårt utstillingsmateriell. Det påtroppende styret må undersøke  kvalitet og pris.

 

Anne Berit sjekker utleie  av lokaler i tidl. Flatsendet Møbelfabrikk.

 

 

 

27.2.2017 abo

 

 

========================================================

Referat fra styremøte i Omsundet Grendahus 27.02.17 kl 19.30

Tilstede Anita Gaarde ,Hilda-Karin A. Aass og Anne Berit Offenberg.

Ritha Gaarde Næss, Lena B. Moltu og Jorun Kvistnes hadde forfall.

 

SAK  15/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:         Godkjent.

SAK 6/17      Godkjenning av referat fra styremøte 13.02.2017

Vedtak:         Godkjent

SAK 7/17      Saksliste til årsmøtet 13.03.2017

Vedtak:         Det er ikke innkommet forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet etter første kunngjøring.  Foreslått saksliste kan derfor sendes ut til medlemmene.

SAK 8/17      Kjøreplan for årsmøtet

                        Det er usikkert om sittende formann kan møte. Evnt må en av medlemmene velges som møteleder.  Kjøreplan for årsmøtet ble gjennomgått og vedtatt.

EVNT.

Hilda-Karin har sendt søknad om kulturmidler til kommunen. Ettersender regnskap og beretning .

Det er fremkommet ønske om å fornye vårt utstillingsmateriell. Det påtroppende styret må undersøke kvalitet og pris.

Anne Berit sjekker utleie  av lokaler i tidl Flatsendet Møbelfabrikk.

27.2.2017 abo

___________________________________________________________________________________

 

Referat fra styremøte i Omsundet Grendahus 13.02.17 kl 19.30

 Tilstede Anita Gaarde,Hilda-Karin A. Aass, Birthe M. Storbugt, og Anne Berit Offenberg.

 Ritha Gaarde Næss, Lena B. Moltu og Jorun Kvistnes  hadde forfall.

 

SAK  1/17     Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Vedtak           Godkjent.

 

SAK 2/17      Godkjenning av referat fra styremøte 24.10.16

 

Vedtak:         Godkjent

 

SAK 3/17      Evaluering av salgsutstilling på Futura 17. og 18. november 2016

 

Vedtak:         Erfaringene er positive. Klubben hadde ikke utgifter til lokalleie, annonsering eller bevertning. Besøket var bra og interessen stor.

 

                        7 av klubbens medlemmer deltok med bilder. Det ble solgt 12 bilder under utstillingen og det har vært et ettersalg på 4.

 

                        Utlodningen gav et overskudd på kr. 2.

 

SAK 4/17      Forberedelser til årsmøtet 13.03.17

 

                        Innkalling til årsmøtet med en måneds varsel er sendt

 

                        Regnskapet ligger til revisjon

 

                        Årsmelding foreligger

 

 

                       Valgkomiteens innstilling er klar

 

                        Endelig medlemsliste vil bli fremlagt på årsmøtet

 

Vedtak:         Det innkalles til styremøte  27. 02.17 kl 19.30 for å gå gjennom innkalling med saksliste til årsmøtet samt kjøreplan for samme.

 

                        Anne Berit forbereder dette.

 

EVENTUELT

 

                        Hilda-Karin orienterte om møte hun hadde deltatt på i regi av Kristiansund kommue. Det ble orientert om kommunens kulturmidler og aktiviteter i jubileumsåret 2017 (275år).

 

Frist for søknad om kulturmidler er 1.mars. Vi bør for fremtiden avholdee årsmøtene før denne fristen for ellers blir årsmelding for gammell.

Hilda-Karin sender en søknad for dette året.

 

_____________________________________________________________________________________

 

Referat frastyremøte i Omsundet Grendahus 24 oktober kl. 19.30

Tilstede Anita Gaarde, Hilda-Karin Aass, Lena Bolgen Moltu og Anne Berit Offenberg. Forfall  Ritha Gaarde Næss Birthe Storbugt og Jorun Kvistnes.

 

SAKSLISTE

Sak   24/16              INNKALLING OG SAKSLISTE

                                   Vedtak :Godkjent.

Sak   25/16              REFERAT FRA STYREMØTE 12.09. 2016

                                   Vedtak : Godkjent

Sak   26/16              PLANLEGGING UTSTILLIN 18.-19.NOV

                                   Oppmontering 17.nov kl 18.00 Futura

Logistikk : Anita får trolig i folk/bil til å frakte plater med utstyrfra Folkets Hus

Gevinster : Tinnøse (AB), BildeHelga-Karin og Anita, Glass (Lena)

Ab skaffer loddbøker og bord

Pressestoff: Ab lager og sender TK, også for inntak i Rundtomkring

 

Sak   22/16              Høstutstilling. Aktivisering av utstillingskomiteen

                                   Vedtak: Utstillingskomite oppnevnes 12.09

SAK  27/16              JULEAVSLUTNING

Juleavslutnig blir hjemme hos Helga 5. desember kl 18. Samme opplegg som tidliger; hver og en tar med litt mat

AB lager forslag til invitasjon

SAK 28/16               Møteplan 1. halvår 2017

                                   Årsmøte : 13.03.2017

Styremøter : 13.02 og 06.03 – det nye styret setter opp plan     for resten av året

Malekvelder : 16.01,30.01,13.02,27.02,27.03,24.04,08.05 og 22.05. Sommeravslutning i juni

                                                                                             

Eventuelt                 # Tema for malekvelden 21.11. blir JULEKORT

#Lena har vært på kurs i trykkemetoder/grafikk . Hun tar en temakveld med innføring i enkle metoder på nyåret. På denne bakgrunn avgjør vi om vi eventuelt skal prøve å få i stand et kurs.

Styremøte

 

Referat fra styremøte i Omsundet Grendahus 12.september 2016

Tilstede Anita Gaarde, Birthe M. Storbugt, Jorun Kvistnes , Anne Berit Offenberg og Lena Bolgen Moltu. Inger Stokke fra valgkomiteen  deltok.

Ritha Gaarde Næss hadde forfall.

Møtet ble hasteinnkaldt av vår nye leder Anita Gaarde med bakgrunn i  ekstraordinært årsmøte avholdt 12.september 2016. Det ekstraordinære årsmøtet ga styret fullmakt til å komplettere styret med bakgrunn i at nestleder ble valgt som leder.

SAKSLISTE

SAK  24/16  Valg av styrets nestleder

Vedtak: Hilda-Karin Aass ble valgt som styrets nestleder. Leder og nestleder avtaler arbeidsfordeling. Denne ordningen gjelder frem til ordinært årsmøte.

SAK 25/16 Kassererfunksjonen

Ritha Gaarde Næss ble på årsmøtet 2016 valgt som kasserer. Forutsetningen fra Ritha var at det kom en leder på plass. Inger Stokke sier seg villig til å fungere som kasserer frem til ordinært årsmøte og vil bruke denne tiden til overføring av ansvar til Ritha.

SAK 26/16 Utstillingskomite

Det er åpnet mulighet for å ha en utstilling på Futurasenteret en fredag/lørdag i november. Vi må sjekke hvor mange av klubbens medlemmer som ønsker å delta og deretter fordele oppgaver.

 

 ===============================================================================

Referat fra styremøte i Omsundet Grendahus 29.august kl 19.30

Tilstede Anita Gaarde, Birthe M. Storbugt, Jorun Kvistnes og Anne Berit Offenberg. Forfall  Ritha Gaarde Næss og Lena Bolgen Moltu.

Valgkomiteen bestående av Hilda-Karin Aass og Inger Stokke var innkalt men kune ikke møte

 

 

 

SAKSLISTE

 

Sak   1 9/16  Godkjenning av innkalling og saksliste

 

                                   Vedtak :Godkjent.

 

Sak   20/16  Godkjenning av referat fra styremøte 23.mai 2016

 

                                   Vedtak : Godkjent

 

Sak   21/16  Planlegging av ekstraordinært årsmøte

 

Vedtak : Avholdes i Omsundet Grendahus mandag 12. september kl 19.30. Innkalling sendes ut 29.08.

 

Sak   22/16   Høstutstilling. Aktivisering av utstillingskomiteen

 

                    Vedtak: Utstillingskomite oppnevnes 12.09

 

SAK  23/16  Temakvelder høsten 2016.

 

 Vedtak : temakveld høst mandag  mandag 26.september

 

Alle forbereder et høstmotiv

 

=========================================================

Referat fra styremøte i Omsundet Grendahus 23.mai kl 19.30

Tilstede :Anita Gaarde,Ritha G. Næss, Lena B. Moltu, Anne Berit Offenberg. Fraværende   Jorun Kvistnes. Birthe Storbugt.

 

Sak    15/16              Godkjenning av innkalling og saksliste                                                                                    
Vedtak: Godkjent

Sak   16/16               Godkjenning av referat fra styremøte 11.april 2016             
Vedtak: Godkjent

Sak   17/16               Sommeravslutning 2016

Sommeravslutning markeres med tur til  Kleivevannet mandag 6. juni. Påmelding innen 3.juni. Anne Berit sender ut invitasjon. Lene sørger for kull til grillen. Ritha ordner salat. Hver enkelt Tar med grillmat til seg selv samt drikke. Vi møtes ved Frei Samvirkelag kl 17 og koordinerer kjøring videre.

 

SAK  18/16               Ny leder.

Det har ikke lykteså finne ny leder. Det betyr at styret ikke har innfridd årsmøtets mandat og det må innkalles til ekstraordninært årsmøte.  Da sommeren er en dårlig tid for dette, diskuteres saken videre  i styremøtet 29.august med sikte på avholding av årsmøte i midten av september. Det er  minst 14.dagers frist for innkalling til ekstraordinært årsmøte.

Møtet avsluttet kl 20.00

abo                                                                                  

================================================================================= 

 

Referat fra styremøte i Omsundet Grendahus 11.april kl 19.30

 Tilstede : Anita Gaarde, Ritha G. Næss, Lena B. Moltu, Birthe Storbugt, Anne Berit Offenberg. Fraværende   Jorun Kvistnes.

 Inger Stokke tiltrådte for overføring av regnskapet.

 

 Sak    9/16                Godkjenning av innkalling og saksliste                                                                                     Vedtak: Godkjent

 

Sak   10/16               Godkjenning av referat fra styremøte 1.mars 2016              Vedtak: Godkjent

 

Sak   11/16               Gjennomgang av årsmøteprotokollen                                    Vedtak: Godkjent

 

Sak   1216                 Oppnevning av utstillingskomite.                                     Vedtak:    Fra styret Anita Gaarde og Ritha Næss. Fra medlemmene : Hilda –Karin Aass og Laila Warvik. Anne Berit sjekker muligheten for å ha utstilling i Futurasenteret  en fredag/lørdag i november.

 

SAK  13/16               Ny leder.                                                                                  Vedtak : Må jobbes videre med. Birthe avklarer om hun kan være sekretær, evnt. Anne Berit Offenberg som leder for ett år og Inger Stokke som ny varamann til styret.

 

Sak   14/16              Aktivitetsplan 2016 Vedtak: Malekvelder 11.04, 24.04, 09.05, 22.05 Sommeravslutning 06.06. med tur til Kleive

 

Oppstart høst 29.08, 12.09,26.09,10.10.,24.10.,07.11,21.11., juleavslutning 05.12.

 

Styremøter i Omsundet Grendahus : 11.04, 23.05.,29.08 og 24.10.

 

Utstilling i november

 

Temakvelder : Bølger, blomster, Trykk

 

Forespør Harald Skotheimsvik om bølger ( Anita)

 

Blomster Ragnhild eller Anita

 

Trykk Lena Moltu.

 

Kurs : Dette må det kommes tilbake til når organisasjonen er på plass

 

                                   

 

 

Referat fra styremøte 1.mars 2016 kl 19.00 på Rensvik Grill

Til stede:  Hilda-Karin  Aass, Anita Gaarde ,  , Helga Rødahl , Ragnhild Blaasvær, og Anne Berit Offenberg. Jorun Kvistnes og  Inger Stokke var ikke tilstede.

Sak 5/16: Innkalling og saksliste: Godkjent

Sak 6/16: Referat fra styremøte 26. januar 2016: Godkjent .

Sak 7/16 : Saksliste for  årsmøtet 14.03.2016. Godkjent

Ragnhild kontakter Harald S og meddeler at han er foreslått som æresmedlem. Anne Berit sørger for blomster. Alle tar med kaffebrød som de har tilgjengelig.  Årsmøtet kombineres med malekveld. Vanlig oppmøte malekveld kl 18. Årsmøtet starter kl 19. Anne Berit sender ut saksliste for årsmøtet til medlemmene.

Valgkomiteen har ikke fremmet forslag til leder. Hilda-Karin sender dem noen navn som bør forespørres evnt om man foretar rokering i forhold til fremlagte forslag.

.Sak 8/16: Søknad om kulturmidler 2016

Søknadsfrist for kommunens kulturmidler er 1.mars. Inger sender søknad i kveld.

Møtet avsluttet kl 20.20. abo

 

 

Referat fra styremøte 1.mars 2016 kl 19.00 på Rensvik Grill

 

Til stede:  Hilda-Karin  Aass, Anita Gaarde ,  , Helga Rødahl , Ragnhild Blaasvær, og Anne Berit Offenberg. Jorun Kvistnes og  Inger Stokke var ikke tilstede.

 

Sak 5/16: Innkalling og saksliste: Godkjent

 

Sak 6/16: Referat fra styremøte 26. januar 2016: Godkjent .

 

Sak 7/16 : Saksliste for  årsmøtet 14.03.2016. Godkjent

 

Ragnhild kontakter Harald S og meddeler at han er foreslått som æresmedlem. Anne Berit sørger for blomster. Alle tar med kaffebrød som de har tilgjengelig.  Årsmøtet kombineres med malekveld. Vanlig oppmøte malekveld kl 18. Årsmøtet starter kl 19. Anne Berit sender ut saksliste for årsmøtet til medlemmene.

 

Valgkomiteen har ikke fremmet forslag til leder. Hilda-Karin sender dem noen navn som bør forespørres evnt om man foretar rokering i forhold til fremlagte forslag.

 

.Sak 8/16: Søknad om kulturmidler 2016

 

Søknadsfrist for kommunens kulturmidler er 1.mars. Inger sender søknad i kveld.

 

Møtet avsluttet kl 20.20. abo

 

 

Referat fra styremøte 26.januar 2016 kl 19.00 på Rensvik Grill

Til stede:  Hilda-Karin  Aass, Anita Gaarde ,  Inger Stokke, Helga Rødahl , Ragnhild Blaasvær, og Anne Berit Offenberg. Jorun Kvistnes var ikke tilstede.

Sak 1/16: Innkalling og saksliste: Godkjent

Sak 2/16: Referat fra styremøte 29. oktober 2015: Godkjent .

Sak 3/16 : Planlegging av årsmøtet 14.03.2016.

Bekjentgjørelse : Anne Berit sender ut innkalling til alle medlemmer 14.februar 2016.   Frister : for innsending av forslag  - 29.februar 2016 ( nytt styremøte 1.mars 2016), frist for utsending av saksliste til medlemmene : 7. mars 2016. Anne Berit tar seg av dette.   Regnskap: Inger legger dette frem til neste styremøte Årsberetning: Forslag fra Anne Berit ble omfordelt. Kommentarer tas inn. Nytt forslag fremlegges i neste styremøte. Det er ikke fremlagt forslag fra valgkomiteen på dette tidspunkt.

Vedtak: Endelig sakskart for årsmøte bestemmes på neste styremøte.

Sak 4/16: Forespørsel fra Grungbakken Atelier og Galleri om lån av klubbens gatebukk under operafestuken.

Vedtak: Godkjent

Eventuelt.

# Den nye logoen må tilrettelegges i et format som vi nå kan benytte på brevark, medlemskort m.v. Hilda-Karin tar kontakt med Lene for å avklare hvordan dette kan tilrettelegges. Inntil dette er avklart  brukes gammel logo.

# Anne Berit fremla forslag  om å  utnevne Harald Skotheimsvik til æresmedlem i klubben. Saken oversendes til behandling på årsmøtet.

Møtet avsluttet kl 20.10. abo

 

Referat fra styremøte 29.oktober 2015  kl 19.00 på Rensvik Grill

Til stede: Hilda-Karin  Aass, Anita Gaarde ,  Inger Stokke, Helga Rødahl , Ragnhild Blaasvær, Jorun Kvistnes og Anne Berit Offenberg.

Sak 31/15: Innkalling og saksliste: Godkjent

Sak 32/15: Referat fra styremøte 25. august 2015: Godkjent .

Sak 33/15 : Evaluering tegnekurs med Jouri Ivanov 26./27. september 2015

De fleste opplevde kurset som lærerikt, men enkelte hadde forventet bedre pedagogisk tilrettelegging. Bør vi før neste kurs vurder å avklare deltakernes forvenninger / briefe  foreleser/ kartlegge nye medlemmers behov for veiledning i forskjellige teknikker ? Kan CROQUIS-teknikk være noe for en klubbkveld?

Økonomisk endte kurset med et underskudd på kr 3136. - som dekkes av grasrotmidlene i henhold til vedtak.

Vedtak: Styret vurderer de innspillene som er kommet i forbindelse med nye kurs.

Sak 34/15: Evaluering av jubileumsutstillingen

Utstillingen gikk denne gang fra fredag til tirsdag, som er to dager lengre en tidligere. Arrangementet ble gjennomført som planlagt og publikum ga gode tilbakemeldinger.

Oppsummering: Svært mye arbeid  (særlig for enkelte).  145 besøkende. Overskudd anslås til kr. 5400.- ( inkl  kr.2000.- i tilskudd fra kommunen). Svært bra salg for gjesteutstiller Jouri. Egne medlemmer solgte 20 enheter.

Konklusjon: Lokalet er ikke tilfredsstillende verken når det gjelder beliggenhet eller fasiliteter. Salget må struktureres bedre. Det må settes opp oversikte over salgsobjekter og det må anskaffes kvitteringsblokk.

Vedtak: Det må søkes etter mer hensiktsmessig lokale for fremtidige utstillinger. Saken oversendes utstillingskomiteen etter årsmøtet).

Sak 35 /15 Planlegging våren 2016(frem til årsmøtet)

Malerkvelder:18.01., 01.02., 15.02. og 29.02.

Årsmøte: 14.03.2016 

I henhold til statuttene skal det innkalles til årsmøte med en måneds varsel.

Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal være kommet til styret innen 14 dager før årsmøtet. Fullstendig saksliste for årsmøtet skal sendes medlemmene en uke før årsmøtet.

Årsmøtedato ble satt til 14. mars 2016.

Valgkomiteen bør få tilsendt statuttene samt protokoll fra siste årsmøte.

Styremøter : 26.01.2016 og 01.03.2016

Vedtak: Vedtatt som foreslått. Anne Berit sender statutter og protokoll til valgkomiteen.

Sak 36/15 Juleavslutning

Juleavslutning hos Anne Berit 30. november kl 19. Samme opplegg som tidlige. Anne Berit sender ut invitasjon.

Avsluttet kl 20.30.

 

___________________________________________________________________

Referat fra styremøte 25.august 2015  kl 19.00 på Rensvik Grill

Til stede:  Hilda-Karin  Aass, Anita Gaarde ,  Inger Stokke, Helga Rødahl og Anne Berit Offenberg. Fravær: Jorun Kvistnes og Ragnhild Blaasvær

Sak 25/15: Innkalling og saksliste: Godkjent. I tillegg ønsket Hilda-Karin å ta opp evaluering av kurset med Aud Rye samt innkjøp av reklamemateriell. Vedtatt.

Sak 26/15: Referat fra styremøte 27. mai 2015: Godkjent Er lagt ut på hjemmesiden.

Sak 27/15 : Jubileumsutstillingen, budsjett, planer for gjennomføring. Youri Ivanov er forespurt og blir gjesteutstiller. Påmeldingsavgift kr. 200.- pr. utstiller. Hver utstiller skaffer en gevinst til utloddingen. Påmeldingsfrist 17.september. Totalt utgiftsbudsjett ca kr. 10.000.-  som dekkes av deltakeravgift , tilskudd fra kommunen kr. 2000.- , utlodning, kaffe/kakesalg.

Opphenging av bilder 15.10. kl 18.00. Åpningstider: fredag kl 13-18, lørdag kl.11-17, søndag kl 12-18,mandag og tirsdag kl.13-18.

Annonse settes inn torsdag 14.10. Obs vi må spre budskapet gjennom våre facebook-kontoer. Det avholdes pressekonferanse. Det settes opp malekrok for barn.

Sak 28/15: Tegnekurs med Youri Ivanov .Budsjett og planer for gjennomføring. Hilda-Karin avklarer med Youri om han har et bestemt opplegg, behov for materiell og utstyr.

Start blir lørdag 26.septembe kl. 10 – 17 og søndag 27.september  kl. 10 – 16.

Pris kr 800.- for medlem og kr. 1000.- for ikke-medlem. Avmeldingsgebyr 50% av kursavgift.

Påmeldingsfrist 15.september. Anne Berit lager invitasjon som sendes samtlige medlemmer før 1.september. Hilda-Karin kontakter andre interesserte. Maks 12 deltakere. Påmelding til Hilda-Karin.  Bevertning som forrige gang.

Sak 29/15 Evaluering av akvarellkurs med Aud Rye.

Det møtte 11 deltakere. Totalt overskudd ca kr. 600.-. Lærerikt og inspirerende.  Spesielt   bruk av farger og fantasi.

Sak 30/15  Kjøp av reklamemateriell. Roll-up. Til bruk ved presentasjoner og utstillinger. Innhentet  pristilbud . Rimeligst hos Kvernberget Reklame. Kr. 2800.- + mva. Hilda-Karin, Helga og Anita får fullmakt til å utforme og anskaffe 1 stk. roll-up.

Neste styremøte avholdes 27.oktober kl. 19 på Rensvik Grill..

Avsluttet kl 20.50.

_______________________________________________________________________________________

Referat fra styremøte 27.mai
hos Anne Berit på Bjerkestrand

 Tilstede ; Hilda-Karin Aass, Anita Gaarde, Inger Stokke, Ragnhild Blaasvær, Helga Rødahl og Anne Berit Offenberg

 

Sak 20/15:      Innkalling og saksliste.

Godkjent

 Sak 21/15:      Referat fra styremøte torsdag 20.apri. Referatet ble godkjent med følgende tilføyelse  : Utstillingskomiteen må klargjøre regler for gjesteutstillere før høstsesongen.

Sak 22/15:     Akvarellkurs med Aud Rye 12-14 juni

Pr.dato er det 7 påmeldte. Det må jobbes aktivt med personlig kontakt for å øke antall deltakere de neste dagene slik at klubbene ikke får direkte tap på arrangementet. Inger har forslag, likeså Ragnhild. Disse sjekkes ut.

Hilda –Karin ordner alt med lokalet

Anne Berit tar forpleining m.v. av Aud Rye

Vi ordner lunsj på lørdag med sodd. Inger handler inn.
Søndag blir lunsjen smørbrød. Tar med brød og pålegg som Inger handler inn.

Materialer. Hilda-Karin varsler Aud Rye om det hun skal ta med.

Betalingen skjer kontant ved oppmøte på kurset.

Det sendes ut info til alle deltakerne mandag i kursuken. Hilda-Karin sendes materiallisten til de som er påmeldt nå.

Sak 23/15:     Sommeravslutning.
Sommeravslutning 15. juni med tur til Klubba. Oppmøte på parkeringsplassen ved Kirklandet gravsted kl. 17.30. Hver enkelt tar med kaffetermos m/nogo attåt og foto/skissesaker etter behov. Anne Berit lager info til hjemmesiden.

 Sak 24/15:     Aktiviteter høsten 2015.

Malekvelder :24.08,07.09.,21.09,05.10,19.10,02.11,16.11,og 30.11 som blir juleavslutning

1.styremøte 25.08.

 Utstilling 15.-21.10.

 Kurs med Juri Ivanov  26.-27.09.

Eventuelt : Man ble enig om at for fremtidige kurs må man regler for bindende påmelding/betaling.

 

 

=============================================================================== 

 

 

 

Referat fra styremøte i Frei Maleklubb 20. april 2015

Til stede fra styret: Hilda-Karin Aass, Anita Gårde, Rangnhild Blåsvær, Inger Stokke, 
 Helga Rødal og Jorun Kvistnes.

Sak 15/15
Innkalling og saksliste, - godkjent.

Sak 16/15
Godkjenning av referat fra styremøte torsdag 19. mars.  -  Godkjent.

Sak 17/15
Akvarellkurs  med Aud Rye 12 – 14. juni. Påmelding til kurset må bekreftes.
6 stk. bekreftet påmeldt. Fortsatt ledige plasser.
Hilda-Karin forespør Aud Rye om utstyrsliste.

Sak 18/15
Det blir tegnekurs med Jouri Ivanov til høsten. Dato foreslått til 26. – 27. september.
Hilda-Karin innhenter bekreftelse fra Jouri.

Sak 19/15
Jubileumsutstillingen, sted og varighet. Hvilke rammer kan utstillingskomiteen jobbe videre ut fra.
Diskusjon om utstillingslokaler for vår jubileumsutstilling i oktober.
Hilda-Karin har forspurt kommunen, som kan stille festsalen i folkets hus til disposisjon fra 15. – 20. oktober, til en pris av kr. 5500,- forutsatt at vi rigger og ordner selv. Alternativ 2, leie fra torsdag til søndag, kr. 4500,-.
Anne Berit Offenberg har vært i kontakt med Kunstforeningen. Kontaktpersonen der mener det er mulig å leie Kunstforeningen -. Venter på pris.
Anne Berit har også vært i kontakt med representant for Braatt idrettsklubb sitt forsamlingslokale. Venter på pris.
Hilda-Karin reserverer inntil videre festsalen i Folkets Hus, så vi ikke blir stående uten lokale.

Støtte til jubileumsutstillingen, søknad til NEAS: Inger Stokke har sendt inn søknadsskjema. Foreløpig foreligger det ikke svar.

Diskusjon om gjesteutstiller (re). Må innhente litt mer informasjon før noe blir bestemt.

Informasjonssaker:
Neste styremøte onsdag 27. mai, ved Rensvik Pizza og Grill.
Nøkkelansvarlig ved malekvelder i Omsundet Grendahus: Anita Gårde og Hilda-Karin Aass
Referent Jorun Kvistnes

FREI MALEKLUBB

 

 

Referat fra styremøte  19.mars  2015  kl 19.00 på Rensvik Grill

Til stede: Hilda-Karin Aass , Anita Gaarde , Ragnhild Blaasvær, Inger Stokke og Anne Berit Offenberg. Fravær: Jorun Kvistnes og Helga Rødahl

Sak 9/15: Innkalling og saksliste: Godkjent.

Sak 10/15: Referat fra styremøte 9. februar 2015: Godkjent og legges på hjemmesida/sendes ut.

Sak 11/15:Konstituering av nytt styre  Styret vil vektlegge å inkludere og engasjere de nye medlemmene samt verving av nye medlemmer. Anita  vil være ”nøkkeldame”.

Styret fikk årsmøtets fullmakt til å oppnevne valgkomite. Denne må være på plass innen utgangen av oktober d.å.

Sak 12/15 Kurs med Aud Rye 12.-14. juni. Hilda- Karin sender ut invitasjon til klubbens medlemmer. Deltakeravgift blir kr. 1700.- for medlemmer og kr. 2000.- for ikke-medlemmer. Påmelding til Anne Berit innen  20. mai d.å. Bespisningen ordner vi på samme måte som for Juri-kurset. Anne Berit er villig til å ta overnattingen.

Aud Rye ankommer fredag kl 14.00 og drar mandag kl 0900.

Sak 13/15 Jubileumsutstilling. Vi sjekkeralternative lokaler. Anne Berit sjekker Brattlokalet – pris/kontaktperson og Kunstforening pris/kontaktperson. Utstillingen avholdes medio oktober.

Sak 14/ Møteplan 1. halvår 2015  Malerkvelder  mandager med oddetall.S tyremøtene avholdes på følgende malekvelder : 20.april, samt en dato i månedskiftet mai /juni som vi må komme tilbake til. Sommeravslutning blir 15. juni 2015.

Eventuelt .Inger ivaretar Hilda-Karins nøkkel mens hun er på ferie. Inger sender søknad til Neas om sponsormidler øremerket barn og unge. Hilda-Karin kontakter Juri om tidpunkt for kurs i høst. Forslag  i månedsskiftet september/oktober.  Frænasamlingen er planlagt avholdt 22.-24. september.

 

Møtet avsluttet kl 20.30 abo

 

_________________________________________________________

 

Referat fra styremøte 9.februar 2015  kl 19.00 på Rensvik Grill

 

Til stede: Hilda-Karin Aass, , Ragnhild Blaasvær, Laila Warvik , Inger Stokke og Anne Berit Offenberg. Fravær: Jorun Kvistnes og Marit Grøtte

-Valgkomiteen deltok på styremøte.

 

Sak 1/15: Innkalling og saksliste: Godkjent. 

Sak 2/15: Referat fra styremøte 28. oktober 2014: Godkjent og legges på hjemmesida/sendes ut.

Sak 3/15:Evaluering av kurs med Jouri Ivanov

Det var 10 deltakere på kurset som alle uttrykte stor tilfredshet med en meget dyktig lærer.Ønskes tilbake ved en senere anledning.

Sak 4/15: Evaluering av utstilling i Folkets Hus.  Lite besøk. Søke et bedre egnet lokale helst på gateplan. Vurdere en lengre utstillingsperiode.

Sak 5/15 Forberede årsmøte 9.mars.

Utlysing – frister for innkalling . Fristerfor å melde inn saker. ( 1mnd før møtet). Forslag til årsmelding ble lagt frem.Inger følger opp regnskapet. Aktuelle kandidater i forhold til valg av styre og komiteer ble diskutert.

Sak 6/15 Søknad om kulturmidler. Hilda-Karin sender elektronisk skjema til kommunen. Fristen er 1.3.2015 Inger Stokke skulle søke midler (noe hun har gjort)

Sak 7/15 Lagret utstyr. Noe elektronisk utstyr står lagret i Omsundet (skanner/printer). Dette er utstyr som for det første er utdatert og som vi ikke kan se vi har behov for i dag. Vi sjekker om noen kan gjøre seg nytte av det eller om det skal skrapes.

Sak 8/15 Kurs 2015. Hilda-Karin forespør Aud Rye og Juri Ivanov om muligheter for kurs/pris inneværende år.

 

_______________________________________________________ 

 

 

Referat fra styremøte 28.oktober 2014  kl 19.00 på Rensvik Grill

Til stede: Hilda-Karin Aass, , Ragnhild Blaasvær, Laila Warvik , Inger Stokke og Anne Berit Offenberg. Fravær: Jorun Kvistnes og Marit Grøtte

Sak 31/14: Innkalling og saksliste: Godkjent.

Sak 32/14: Referat fra styremøte 16. september 2014: Godkjent og legges på hjemmesida/sendes ut.

Sak 33/14: Kurs med Jouri Ivanov. Tider : 15.11. kl. 11.00  til 18.00 og 16.11. kl 10.00 til 16.00. Mat : Lørdag lager Anne Berit og Hilda-Karin snitter, søndag Ragnhild og Laila.  Pr. dato er det 6 påmeldte.  Hilda-Karin sender invitasjon til Tingvoll. Hun ordner også med blomster til Jouri. Inger betaler husleie og vasking.

Sak 34/14: Malekurs for barn og unge. Kurset fikk seks deltakere.Disse uttrykte stor glede over tiltaket. Det var også meget lærerikt for klubbmedlemmene. Hilda-Karin hadde gjort en stor og flott jobb med tilrettelegging.

Sak 35/14: Utstilling i Folkets  Hus  30.oktober til 2. november . Annonse OK. Pressekonferanse gjennomført. Det leies henger for frakt av platene. Disse kan vi få lagre gratis i Folkets Hus i et avlåst rom.

Sak 36/14 Juleavslutning. Det blir juleavslutning 1.desember. Hjemme hos Anne Berit. Hun lager forslag til invitasjon.  Vi tar med litt mat hver. Anne Berit holder kaffe/te,  loff m.v.

Avsluttet kl 21.00

abo

________________________________________________________

 

 

Referat fra styremøte 16.september 2014  kl 19.00 på Rensvik Grill

Til stede: Hilda-Karin Aass, Marit Grøtte, Ragnhild Blaasvær, Laila Warvik , Inger Stokke og Anne Berit Offenberg

Sak 26/14: Innkalling og saksliste: Godkjent.

Sak 27/14: Referat fra styremøte 12. mai: Godkjent og legges på hjemmesida/sendes ut.

Sak 28/14: Hjemmesiden til Frei Maleklubb: Siden er mye besøkt, men brukes lite aktivt av medlemmene. Må inspirere medlemmene til mer aktivt bruk særlig på billedgalleriet. Slik det er nå går siden med underskudd.

Sak 29/14: Malekurs for barn og unge: 2 påmeldte pr. dato + 3 som styret kjente til var meget interessert. Det blir akvarellmaling 6.oktober og Pastell 20.oktober. Hild-Karin skaffer instruktør til bruk av  pastellkritt.  Vi legger opp til vaffelsteking på kurskveldene.

Sak 30/14: Utstilling i Folkets  Hus  30.oktober til 2. november:  Retningslinjer for utstillere ble fremlagt samt skjema for arbeidsfordeling for utstillingen .Venke og Astrid tar imot påmeldingene. Påmeldingsfrist  er  16.   oktober.

 Vi prøver å få et musikkinnslag til åpningen..

Utstllingskontingent er satt til kr. 200.-

Bilder og andre gjenstander til utlodning må avklares.

Sak 30/14: Sette-nestleder : Marit  varslet om at hun skal bo i utlandet fra november til mars.

Behovet for nyvalg av nestleder ansees som ikke nødvendig da de øvrige styremedlemmene  deler på oppgavene frem til årsmøtet 2014.

______________________________________________________________________________ 

Referat fra styremøte 12. mai kl 19.00 på Rensvik Grill

Til stede: Marit Grøtte, Ragnhild Blaasvær, Laila Warvik og Hilda- Karin Aass. Inger Stokke og Anne Berit Offenberg hadde meldt avbud.

Sak 20/14: Innkalling og saksliste: Godkjent.

Sak 21/14: Referat fra styremøte 31. mars: Godkjent og legges på hjemmesida/sendes ut.

Sak 22/14: Valgkomite for 2014 (valget 2015) ble utnevnt av styret: Helga Rødahl og Anita Gaarde.

Sak 23/14: Kurs med Jouri Ivanov: Kurset holdes 14.-16. november og er avtalt med kursholder. Omsundet Grendahus er bestilt som kurssted. 12 deltakere. Tema er portrett/tegning og maling. Husleie og lunsj dekkes av grasrotmidler. Kursavgift for medlemmer kr 600,-, for ikke medlemmer kr 1000,-. Bindende påmelding til Hilda- Karin Aass innen 1. november.

Sak 24/14: Gjesteutstiller: Gjesteutstiller kan være aktuell i tilknytning til høstutstillingen. Retningslinjer for evt. gjesteutstiller legges på klubbens hjemmeside med kort orientering om klubbens årlige høstutstilling. Klubben ved styret står fritt til å godkjenne utstiller.

Sak 25/14: Kurskvelder for Gjensidigemidler: Det blir arrangert 2 kurskvelder/temakvelder for ungdommer i stedet for 3 som tidligere planlagt. Dato er 06.10, og 20.10.  Hilda-K. og Ragnhild (evt. andre) er ansvarlig for innføring i akvarellmaling og bruk av pastellkritt. Forslag til invitasjon ble gjennomgått og sendes ut etter sommerferien. Marit Grøtte har ansvar for påmeldingen, frist 20 september. Malekvelder går som vanlig disse kvelder da begge saler benyttes. ”Gjensidigemidler” for evt. oppfølging neste år blir søkt.

Sak 26/14: Sommeravslutningen: Sommeravslutning 16. juni med tur/fotosafari til Averøya og Atlanterhavsvegen. Bespisning på Bjartmars Kro. Oppmøte for samkjøring ved Gjenbrukshallen kl 17.00

Informasjonssaker: Invitasjon til ”Malevenner i Fræna” 02.06 er formidlet v Anne BeritPlanlegging av høstens utstilling 30.10- 02.11 påbegynnes før ferien. Endring i styresammensetning sendes Brønnøysundregisteretv Hilda- K.

 Ragnhild Blaasvær (referent)

___________________________________________________________________________________

 

REFERAT FRA STYREMØTE 31.MARS 2014 PÅ RENSVIK GRILL. Tilstede : Hilda-Karin Aass, Marit Williamsen Grøtte, Laila Warvik ,Ragnhild Blaasvær  og Anne Berit Offenberg

 

SAK NR 12-2014 KONSITUERING AV NYTT STYRE

Styret  ble konstituert med Hilda-Karin  Aass som leder, Marit Williamsen Grøtte som nestleder, Inger Stokke som kasserer, Anne Berit Offenberg som sekretær og  Laila  Warvik og Ragnhild Blaasvær som styremedlemmer.

.

SAK NR 13-2014 INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkallingen  og saksliste ble godkjent.

 

SAK NR 14-2014 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET

Protokoll fra årsmøtet 10.3.2014 ble  godkjent.

 

SAK NR 15-2014  VALGKOMITE 2014

Sittende valgkomite nekter å innstille personer til ny valgkomite for 2014 da de ikke anser dette som sin oppgave. Dette på tross av årsmøtets uttalelse. Styret fikk fullmakt til å godkjenne medlemmer til valgkomiteen og vil derfor forespørre aktuelle kandidater. Hilda-Karin tar seg av disse forespørslene.

 

SAK 16- PLANLEGGING  FOR  VÅR/HØST 2014

Styremøter :12.5, 16.9.,13.10

Malerkvelder:5.5,19.5.,2.6., start høsten 25.8. ”Gjensidige-kvelder”:22.9.,6.10.,20.10 . For øvrig mandager i uker med oddetall.

Utstilling: 30.10-2.11.

Kurs: 14.-16.november. Sjekker med lærere 1) Juri Ivanov, 2)Anne Rødahl, 3) Åse Lyng. Hilda-Karin sjekker først med Juri Ivanov.

Invitasjon til Fræna-gjengen om å delta på en malerkveld. Anne Berit  kontakter Kjell Hans Hansen vedrørende 2.6.

 

SAK 17-2014 RETNINGSLINJER FOR GJESTEUTSTILLERE:

Marit la frem et notat for diskusjon. Denne saken må man komme tilbake til.

Føringer som ble gitt var: Gjesteutstiller kan være aktuelt i tilknytning til FM høstutstilling. Åpen invitasjon kan legges ut på hjemmesiden.  Klubben står fritt i å godkjenne utstiller, hvor mye plass med mer vedkommende får disponere. Får disponere plass på utstillingen vederlagsfritt. Utstiller bør være klar før sommeravslutningen. Utstiller må lage en presentasjon for styret.

 

SAK 18-2014  LOPPEMARKED

Denne saken må man komme tilbake til

 

___________________________________________________________________________________ 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 24. FEBRUAR 2014 KL 19.00 PÅ RENSVIK GRILL. Tilstede : Hilda-Karin Aass, Marit Williamsen Grøtte, Laila Warvik ,Inger Stokke og Anne Berit Offenberg

 

SAK NR 6-2014 INNKALLING OG SAKSLISTE
 

Innkallingen godkjent.

 

SAK NR 7-2014 REFERAT

 

Referat fra styremøtet 21.01.2014 ble  godkjent.

 

SAK NR 8-2014 SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET 10.mars 2014

 

Ingen innkomne nye saker innen fristen 24.2.2014

 

Sakslisten blir derved følgende :

Sak 1 Valg av møteleder

Sak 2 Valg av referent

Sak 3 Velkommen og godkjenning av innkalling 

Sak 4 Valg av personer til å skrive under protokoll

Sak 5 Årsmelding

Sak 6 Regnskap

Sak 7 Valg

 

I henhold til vedtektene skal sakslisten være tilgjengelig for medlemmene en uke før møtet. Anne Berit sørger for utsending 3. mars.

 

SAK 9-2014 PLAN FOR TILTAK MED STØTTE FRA GJENSIDIGESTIFTELSEN.

 

Lederen foreslo at man arrangerte 3 kurskvelder høsten 2014 . Målgruppe barn/ungdom. Datoer 22/9,6/10 og 20/10. Tema: Pastell – Olje – Akvarell. Grunnprinsipper.Sted Omsundet Grendahus. Kostnadsramme kr. 5000.-. 

Godkjent.

 

SAK 10-2014 RUTINE FOR OPPDATERING AV MEDLEMSLISTE OG BETALING AV MEDLEMSAVGIFT:

 

Januar: Oppdatere medlemslistene og sende mail med betalingsinformasjon til alle Betalende forrige år + ent nye som har meldt sin interesse.

 

Februar: Påminning via sms til de som ikke har betalt
 

For gyldig kort : Det enkelte medlem Kan anmode banken om oblat for kvittering evnt at det enkelt medlem ber kassereren om underskrift på  klubbkveld.

 

SAK 11-2014 SØKNAD OM KULTURMIDLER FRA KOMMUNEN

 

Hilda-Karin sender elektronisk søknad innen 1.mars d.å.

 

______________________________________________________________

REFERAT FRA STYREMØTE 21. JANUAR 2014 KL 19.00 PÅ RENSVIK GRILL. Tilstede : Hilda-Karin Aass, Marit Williamsen Grøtte, Laila Warvik, Jorun Kvistnes, Inger Stokke og Anne Berit Offenberg

 

SAK NR 1-2014 INNKALLING

Innkallingen vedtatt.

 

SAK NR 2-2014

Referat fra styremøtet 12.11.2013 ble vedtatt med følgende tilleggskommentarer:

Sak 35/2013 Inger vil ha tallene fra utstillingen ferdig før årsmøtet.

Regler for evnt. gjesteutstillere kommer opp som egen sak første halvår 2014.

Sak 37/2013 Det tas sikte på en fagdag med H. Skotheimsvik 24.3.2014

Hilda-Karin vil holde en orientering om Nansenskolen etter nærmere avtale. Anne Berit vil sjakke om Nils Fiske kan komme og orientere om tusj/pastell på en av malekveldene.

 

SAK NR 3-2014 FORBEREDELSE AV ÅRSMØTET

Bekjentgjøres på hjemmesidene samt at Anne Berit sender ut mail / post til alle medlemmer før 1.februar.

Frist for innsending av saker er 24. februar 2014. Kontingent for 2014 må være betalt for å kunne nytte stemmeretten. Inger setter opp liste over stemmeberettigete til årsmøtet.

Styret behandler ev. innkomne forslag i styremøte 24.februar 2014. Hilda-Karin og Anne Berit setter opp saksliste til årsmøtet. Denne skal være tilgjengelig for medlemmene senest 3. mars.

Forslag til årsmelding ble gjennomgått og kommentert.

 

SAK 4-2014 TILTAK M/STØTTE FRA GJENSIDIGESTIFTELSEN.

Det utarbeides en plan for kurs/tiltak for målgruppen barn/unge i forbindelse med tilsagn kr. 5.000.-. Anne Berit sjekker om man kan finne et samarbeidstiltak med Kvgs estetiske fag. Dokumentasjon fra foreningen  i forbindelse med prosjektet må fremskaffes (oversikt styre/org.nr/bankbekreftelse konto/protokoll siste årsmøte og regnskap 2012).Inger og Anne Berit sørger for dette.

 

SAK 5-2014 HJEMMESIDEN

Marit har nå tilgang til å redigere hjemmesiden på lik linje med Jorun.

 

ORIENTEINGSSAKER

Folkets Hus er redervert for utstilling 4 dager første uke i november 2014. Detaljepalnlegging i samarbeid med Utstillingskomiteen.

Ev. malertur til Italia må skje i privat regi. Se tilbud www.allertravel.no/Toscana.

 

====================================================================================

 

Referat fra styremøte  12 11 2013  på Rensvik Grill

Tilstede: Hilda- Karin Aass, LailaWarvik., Inger Stokke, Marit Grøtte, Anne Berit Offenberg.

Ikke til stede: Jorunn Kvistnes,.

 

Sak 32/2013

 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste.

.

Godkjennes.

Sak 33/2013

Godkjenning av referat fra styremøte

17.09.2013

Godkjennes

Sak 34/2013

Evaluering av kurs i akryllmaling med Åse Lyng

Lokalleien ble dekket av grasrotmidlene. Deltakerne selv dekket bespisningen

Lokalet fungerte bra. God lærer, god

Pedagog. Flott kurs..

 

Inger setter opp evalueringsskjema for økonomien.

Sak 35/2013

Evaluering av utstilling 2,-3.november

Lokalet uvasket. Manglet lyspærer.

Skitne kopper. Dør stengt i perioder.

Feil i annonsen (fratrekk 30%)

Facebook som annonsering positivt,

Mest besøk på lørdag.

Regler/avtale  for gjesteutstiller/deltakere

utarbeides.

Utstilling neste år

 

Inger setter opp skjema for økonomien

 

 

 

 

 

Marit lager forslag

 

Hilda-Karin reserverer lokale

Sak 36/2013

Oppdateringer

Hjemmesidene må oppdateres med vedtak vedr. prgrf. 2 og 7 i statuttene gjort på årsmøtene  i 2012 og 2013.

Endringer i styresammensetning  ref referat 17.9. oppdateres på hjemmesiden

Hvem har kontroll med e-posen paletten ?

 

 

 

Anne Berit sender mail til Jorun

 

 

do

 

Ikke avklart

I tillegg til Jorun bør Marit ha tilgang til å legge inn oppdateringer på hjemmesiden

Sak 37/2013

Plan for våren 2014

Malerkvelder;

13.jan,27.jan,10.febr,24.febr.,24.mar,7.april,5.mai,19.mai,2.juni,

Og 16.juni(sommeravsl. Uke 25)

Årsmøte 10.mars 2014

Styremøter

21.januar 2014

Det foreslås to fagkvelder i løper va våren.

En med Harald og en med Hilda-Karin.

 

 

 

 

 

Anne B varsler valgkom

 

 

 

Marit kontakter Harald

 

Orienteringssaker

Midler fra Gjensidige-stiftelsen

Lagring av utstyr og malerplater

Juleaslutning

 

 

 

 

 

 

Velkomstbrev

 

 Årsmøtefrister – møte 10.mars

Saker som ønskes beandlet

 

#Hilda-Karin møter 13.11.13

#Plater på plass i kjeller hos Anne Berit

#2.desember hos Anne Berit. Hver dettaker bidrar med mat og drikke. Anne Berit lager forslag til invitasjon.  Svarfrist 28.11.

Anne B og Inger sender sinde utkast til Hilda_Karin

 

Innkalles av styret senest 10.2

Må være styret i hende senest 26.2

Møtet avsluttet kl 20.30

Referent Anne Berit Offenberg

 

 

 

Styremøte  17 09 2013  på Rensvik Grill

Tilstede: Hilda- Karin Aass, LailaWarvik., Inger Stokke, Marit Grøtte, Anne Berit Offenberg.

Ikke til stede: Jorunn Kvistnes,Wenche Ulvund. Uvund er flyttet og første varamelem Laila Warvik vil fra nå være fast medlem av styret.

 

Sak 25/2013

 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste.

HK Aass ba om at en sak tilføres. Sak 31/2013 Lagring av malerplater.

Godkjennes.

Sak 26/2013

Godkjenning av referat fra styremøte

27.mai 2013

Godkjennes

Sak 27/2013

Oppdatering av medlemsliste

Hilda-Karin sender oppdatert liste til styremedlemmene.

Inger  purrer de som ikke har betalt kontingent for 2013.

Velkomstbrevet gjennomgås.

Sak 28/2013

Evaluering deltakelse på  Coop-dag på

Frei

Coop dekket kr. 300.- i utstyr for bruk av barna. Ingene kostnader for FM. Mye folk. Aktive barn. Bildene ble hengt opp.

Bra pofilering. Medlemmen solgte flere bilder. Ingen verving ( skal dette inngå en evt. Neste gang ?)

Ref sak 29/2013.

Sak 29/2013

Kurs med Åse Lyng 18.-20. oktober

Antall påmeldte : 6 + 3 usikre : . Frist inn-melding 1.10. Mat : spleiselag.Settes opp liste. Kursavgift medlemmer : 1500.-. Ikke-medlemmer kr. 1750.-. Husleie dekkes av klubben.

Sak 30/2013

Utstilling i Folkets Hus 2.-3.november.

Lokalet er bestilt i 2. etasje.Utstillings-

Komiteen tar det praktiske i tilknytning til dette.Inger søker om loddsalg.H-K tar befaring i lokalene.Gevinster avklares. Malerkrok for barn. Møte i komiteen 18.09.

Obs. i dette møtet ble det besluttet at påmeldingsfrist for deltakelse på utstillingen settes til 7.okt 2013

Sak 31/2013

Lagring av utstyr og materiell

Utstillingsplatene lagres midlertidig i kjelleren hos Anne Berit. De bør males opp før ny utstilling. H-K avklarer transport fra Omsundet.

Lettere materiell o.l. kan nå lagres i kott Omsundet Ungdomshus.

 

Orienteringssaker

Informert om tilbud fra forskjellige kursarrangører som Yuri Ivanov og Kristin Johanne Berg.

Styret vil komme tilbake til temaer for fagkvelder på malekveldene.

 

 

Møtet avsluttet kl 21.00

 

 

 

 

Referat fra Styremøte i Frei maleklubb - 27. mai 2013 kl 19 Rensvik Grill

Tilstede: Hilda-Karin Aass, Laila Warvik, Marit Grøtte og Inger Stokke

Referent: Inger Stokke

 

Sak 18/2013

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

Sak 19/2013

Godkjenning av referat

Godkjent

Sak 20/2013

Deltakelse på aktivitetsdag på Coop Frei. Klubben arrangerer i den forbindelse malekonkurranse for barn. Forslag om at innkjøp av utstyr går av klubbkassa, mens premier dekkes av arrangøren.

Verving av medlemmer og info om klubbens aktivitet blir prioritert. Medlemmer deltar med bilder, eller andre malte produkter.

Anita, Hilda-Karin, Laila og Ragnhild deltar. Anita og Hilda-Karin har deltatt på møte ang. arr. I dag. Det skal være ”malekonkurranse” for barn. H kjøper inn Luckas-farger; 3 primærfarger + ark. Arrangøren COOP betaler utstyret., ca 300 kr. Malerier trekkes og det deles ut 5-10 gevinster. Bildene henges opp på butikken etterpå.

A + H-K + R og L pynter med staffeli og egne bilder i teltet ; barna har 2 bord.

H-K lager/tar med:

1) et flygeblad med henvisning klubbens hjemmeside og datoer for klubbkvelder. Disse kan deles ut for å verve nye medlemmer.

2) ark med strekkoden til grasrotmidler (som gir klubben inntekt).

Sak 21/2013

Flytting av utstillingsplater og annet klubbutstyr til Omsundet Grendahus.

Lagerrom ved scenen skal være ferdig ryddet til vårt bruk i disse dager. Vi må finne en kveld før sommeren til å flytte utstyret. Hvem kan stille på dugnad og når?

 

h-K har vært i kontakt med Kim Storbugt; det er klart for frakting av maleplater og utstyr fra H-K sin garasje på Goma til Omsundet Grendahus fredag 31/5.

Innkjøp av nye maleplater ble diskutert; alle i klubben oppfordres til å forhøre seg om typer plater og priser. Vi tar opp saken igjen på styremøte etter sommeren.

Sak 22/2013

Fortsettelse av sak 15/2013. Kurs til høsten.

 

Diskusjon omkring og vurdering av ulike kunstnere/kursholdere og priser. Vi vil kontakte Annhild Brit Gustavsen mht pris og mulighet. Vi forespør om 1.ste helg i oktober. Akrylmaling.

H-K gir tilbakemelding når hun får svar.

Sak 23/2013

Planlegging av høsten: Styremøter, malekvelder, tema, kurs og utstilling (dato).

 

Styremøter: 17/9, 15/10 og 12/11

Malekvelder: 26/8, 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11 og 2/12 (juleavsl).

Tema: Eks. akryl pasta, collage, portrett, bølger/hav.

Utstilling i Folkets Hus 2. og 3. november.

 

Sak 24/2013

Infosaker:

1)Opplysninger til Brønnøysundregistreret og

2) Mulighet for ”på sparket utstilling” i Vågen i sommer?

 

1) H-K måtte melde inn data om klubben på nytt i forbindelse med at hun som leder meldte flytting. BR ville ha årsmøtereferat og signaturer. H-K har nå mottatt brev om at registreringen er godkjent og i orden.

2) W.Tønnesen har kontakten mot seilerklubben og en evt utstilling i forbindelse med Thaitifestivalen/”du vet du er fra Referat ca 27/6 – ”tas på sparket”.

 

Styremøte 4.april 2013 kl. 19 Rensvik Grill

Kristiansund”

Tilstede: Hilda-Karin Aass, Laila Warvik, Marit Williamsen Grøtte, Jorun  Kvistnes,og Wenche Ulvund

Meldt avbud : Anne Berit Offenberg og Inger Stokke.

 

Sak 11/2013

 

Konstituering av nytt styre

Underskrevet protokoll fra årsmøtet av Marit Williamsen Grøtte og Laila Warvik.

Sak 12/2013

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

Sak 13/2013

Godkjenning av referat av 27.februar.

 

Godkjent

Sak 14/2013

Utstilling i forbindelse med Tahitifestivalen 29.juni

Styret mener det er ok med utstilling på Tahitifestivalen så fremt det er mulighet og interesse for dette hos medlemmene i klubben og det finnes egnet lokale. Det blir opp til Utstillings- og utsmykningsgruppa å vurdere om dette er aktuelt.

Sak 15/2013

Kurs til høsten.

Det er kommet inn noen forslag til kursholdere for høst 2013 og ev. vår 2014. Hilda-Karin Aass tar kontakt med de enkelte, og bestemmer dato for kurs i forhold til når det passer for den enkelte kursholder. Foreslåtte: Eva Willix, Tore Engen, Solveig Rimstad, Aud Rye.

Det vurderes noe sponsing i fht grasrotmidler. Dette blir behandlet på et senere styremøte når vi vet mere om dato og pris.

 

Temakvelder

Hilda-Karin Aass skal ha temakveld den 22.4.2013 Tema: Å male blomster.

Forslag til temakvelder, men som ikke er avklart enda:

Hilda-Karin Aass: Collage akvarell

Jorun Kvistnes: Bruk av akrylpasta

Venche Fredriksen og Helga Rødahl (portrett) og ev. andre vil bli forespurt om å ha temakveld høst/vår.

Sak 16/2013

 Frei maleklubbs bruk av sosiale medier.

Vi er fornøyd med Frei maleklubbs hjemmeside. Den er godt besøkt. Medlemmene oppfordres til å legge inn nye bilder i galleriet og vil få hjelp av Jorun Kvistnes til dette.

Facebookgruppa til Frei maleklubb er ei delvis åpen gruppe. Det er Jorun Kvistnes (admin.) som står for å legge til nye medlemmer i gruppa når det er noen som viser interesse for dette. Medlemmene i gruppa oppfordres til å bruke vanlig kritisk vurdering til det som en legger inn/skriver, da dette også viser klubbens profil.

 Sak 17/2013

Nye lokaler/lagringsplass

Hilda-Karin tar ny kontakt med Roger Berg og Kim Storbukt med spørsmål om lagringsplass i Omsundet Grendahus. Wenche Ulvund tar kontakt med Kulturavd. Hilda- Karin følger opp forespørselen til Eiendomsavd. i kommunen for å undersøke ang. leie av andre lokaler med lagringsplass. Dette haster da utstillingsplatene har lagerplass (privat lagring) bare fram til sommeren.

Infosaker:

Søknad om kommunale midler

Søknad til kommunen om midler(generelle kulturformål) er sendt, men det har ikke kommet svar enda. Det er søkt om midler til nye utstillingsplater og til dekning av husleie for årets utstillinger.

 

Salg av bilder til IKT Orkidè

1. runde ble det solgt 23 bilder

2. runde ble det solgt 10 bilder.

Det ble bestemt å utarbeide en presentasjon av solgte bilder / utsmykningsoppdrag for klubbens hjemmeside. Dette diskuteres videre i utstilling-/utsmykningsgruppa i samarbeid med adm. for hjemmesiden Jorun Kvistnes.

 

Møtet avsluttet ca. klokken 21

Referent: Marit Williamsen Grøtte

 

 

 

(Beklager at innslaget er skjevt, men rammen blir liggende som en usynlig tekstboks. Sletter jeg den,
forsvinner alt).Styremøter:

 

Referat Styremøte 27. februar 2013 kl. 19.30 Rensvik Grill

Tilstede: Hilda-Karin Aass, LailaWarvik, Marit Grøtte, Inger Stokke, Jorun Kvistnes,og Sissel Bergsnev

Ikke til stede: Anne Berit Offenberg og Jasmine Røsand

Sak 6/2013

 

Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Referatet fra 21.01.13 godkjent, men med merknad om at det skal stå referat i overskriften.

Sak 7/2013

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

Sak 8/2013

Utarbeide noen ”kjøreregler”

a) i f. t å opptre som privatperson kontra å representere klubben.

b) hvordan vil vi fremstå utad?

c) hva er styresaker?

d) hvordan skape et godt miljø hvor alle trives og er trygge (på malekvelder, utstillinger mv.)

 

Saker som har med representasjon av klubben må inn for styret. Det skal skilles mellom privat person og å være representant for klubben. Alle må jobbe for felleskapet og klubbens beste og for et inkluderende miljø.

Diskuterte fordeling av plasser på utstillinger og plassene skal heretter fordeles etter loddtrekking.

Sak 9/2013

Andre lokaler for malekvelder. Forespørsel til Kristiansund kommune

 

Vi har ikke fått svar fra Kristiansund kommune på forespørsel om lokaler. Styret jobber videre med saken. Leder kontakter Omsundet Grendahus for å formidle om at vi er på jakt etter nye lokaler

Sak 10/2013

Forberede årsmøtet 11. mars 2013

Fremdrift :-årsmelding, - regnskap, - kontakt med valgkomite

- Saksliste over innkomne styresaker.

Årsmelding skrives ferdig.

Inger jobber videre med regnskapet som snart er ferdig, og det skal revideres. Valgkomiteen har vært i kontakt med flere for verv i styret m.m.

Saksliste lages og legges på hjemmesiden vår.

 

Eventuelt

 
 

Orienteringssaker

 

Bilder til IKT Orkide, runde 2.

De bestiller 10 bilder som leveres i uke 9

Møtet avsluttet kl. 21.30

Referent: Sissel Bergsnev

 

===========================================================

Styremøte 21. januar2013 kl. 19.00 Rensvik Grill

Tilstede: Hilda-Karin Aass, LailaWarvik, Marit Grøtte, Anne Berit Offenberg og

Sissel Bergsnev

Ikke til stede: Inger Stokke, Jasmine Røsand og Jorun Kvistnes,

 

Sak 1/2013

 

 

 

Godkjenning av referat

Referatet fra 13.11.12 godkjent.

Referater skal heretter sendes styremedlemmene på mail. Ellers blir referatene lagt ut på hjemmesiden vår. Jorun må sørge for at referatene blir liggende et år på siden før de slettes. Anita ønsker referat sendt i posten.

Sak 2/2013

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

Sak 3/2013

Orientering om og videreføring av oppdraget for Orkide

Hilda-Karin orienterte om oppdraget. Det var 9 medlemmer som meldte seg som interessert. To trakk seg, så det ble 7 utstillere som presentere sine bilder. Totalt ble 23 bilder solgt til Orkide, og det må man si er fantastisk. De ønsket også bistand til opphenging av bildene, og det skal Anita og Wenche ta seg av. Oppgjøret for bildene kommer direkte til klubben, så Inger vil fordele oppgjøret til hvert enkelt medlem.

Orkide ønsket at vi skulle lage en presentasjon av klubben, og medlemmene med bildene som ble valgt ut. Hilda-Karin hadde utarbeidet en flott presentasjon som hun viste fram, og det ble bestemt at denne skulle kopieres opp i noen eksemplarer til Orkide.

Presentasjonen kan bygges på og brukes til andre ting senere.

Sak 4/2013

Vurdere om det er aktuelt for klubben å ha utstilling på Klippen sommeren 2013

Styret ønsker å ta dette opp med medlemmer som har hatt bilder på utstilling der tidligere.

Sak 5/2013

Forberede årsmøte 11. mars

-          Hvem skriver årsmelding i Anne Berits fravær?

-          Hvem står på valg? Kontakt med valgkomiteen

-          Tidsplan for øvrige forberedelser

Innkalling til årsmøte sendes av Sissel senest 8. februar.

Frist for innsending av saker til årsmøtet er 25. februar.

Sissel skriver årsmelding.

Marit kontakter valgkomiteen.

 

Eventuelt

Sissel fungerer som sekretær fram til årsmøtet.

 

 

Orienteringssaker

 

Hilda-Karin har vært i kontakt med Rolf Kvernstad, FG-eiendom ang. leie av lokale til utstilling i Folkets Hus. Det er kommunen som har tatt over, så hun retter forespørselen dit.

 Møtet avsluttet kl. 20.30

 Referent: Sissel Bergsnev

======================================================================================

 

Saksliste styremøte 13. november 2012

Rensvik grill klokken 19

Meldt fravær: Jasmin Rødsand, Sissel Bergsnev, Anne Berit Offenberg.

Sak 44/12 Godkjenning av referat fra styremøte 25.09.12

Godkjent med kommentar : Vi skriver ikke "borte på ferie" i referater som skal på hjemmesiden vår.

Sak 45/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

Sak 46/12 Evaluering av utstillingen i Folkets Hus 10-11 november 2012.

Vi hadde 124 besøkende og et overskudd på 1476 kroner, noe vi er godt fornøyd med.

Salg: 10 - bilder pluss brukskunst.

Vi melder vår interesse for å leie samme lokale 2. og 3. november 2013.

Erfaringer/tanker fra utstillingen i år, som vi tar med oss videre/ til neste utstilling.

 • Vurderer kunstnerisk innslag under åpningen av utstillingen neste år.
 • Vi bruker fredagen før åpning til å klargjøre lokalet.
 • Vi henger opp banneret vårt på forhånd
 • Få reportasje i avisa i forkant av utstillingen.
 • Vi etterkommer ønske om kake for diabetikere i tillegg til annen servering.
 • Det er satt som mål å søke om midler til innkjøp ev. leie av nye plater til å henge opp bildene på til neste høstutstilling.

Sak 47/12 Plan for våren 2013

Styremøter:

21. januar 2013

18. februar

Malekvelder:

14. januar 2013

28. januar

11. februar

25. februar

11. mars

8. april

22. april

6. mai

3. juni

Årsmøte:
mandag 11. mars 2013

Valgkomiteen oppfordres til å starte arbeidet med å kartlegge hvem som står på valg og ev. nye som skal stå på valgliste til årsmøtet 11. mars 2013. (Spørsmål kan henvendes til styret vedr. hvem som står på valg )

========================================================================================