Protokoll årsmøte Frei Maleklubb

Sted: Bolghaugstua, Frei
Dato/kl: 15.03.2021 kl 18 - 20

Til stede: Anne Marie Eian Valderaune, Anita Gaarde, Jorun Kvistnes
og Inger Stokke

Sak 1:

Valg av møteleder
Anne Marie Eian Valderaune

Sak 2:

Valg av referent
Inger Stokke

Sak 3:

Velkommen og godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent.

Sak 4:

Valg av 2 personer til å underskrive protokollen: Anita Gaarde
og Jorun Kvistnes

Sak 5:

Årsmelding 2020
Årsmelding 2020 ble godkjent.

Sak 6:

Regnskap 2020
Det har vært særdeles lav aktivitet i år som følge av
coronapandemien. Før utmelding av Brønnøysundregistrene i
september 2020 mottok klubben kr 6237,79 kr i tippemidler.
Klubbens kontobeholdning ved 01.01.2021 er 60.756,08 kr.

Sak 7:

Fastsetting av medlemsavgift/årsavgift
Medlemsavgift er kr 300; ingen endring.

Sak 8:

Sak 9:

Nye statutter for klubben – vedtak
Statutter utarbeidet av interimstyrt i forkant av årsmøte, ble
vedtatt medvedtatt med en endring; alle med maleglede ønskes velkommen
velkommen som medlemmer.

Ny styreform for klubben – vedtak
Årsmøtet vedtar ny og enklere styreform for Frei Maleklubb. Frei
Maleklubb skal ikke ha en definert leder, men skal driftes på en
enklere måte. Klubben organiseres som fire koordinatorgrupper;
drift, kurs, utstilling og økonomi. Hver gruppe har minimum et
medlem og et varamedlem. Hver koordinatorgruppe har ansvar
for aktiviteten i egen gruppe. Det betyr at klubben på det
minimale kan driftes videre med kun drift koordinator og
økonomi koordinator, men da blir også klubbens aktivitetsnivå
med tanke på kurs og utstillinger deretter. For at det skal kunne
gjennomføres andre aktiviteter utenom de faste malekveldene
må medlemmene som ønsker kurs og utstillinger, ta ansvar for
koordinatorgruppene kurs og utstilling.
Sak 10: Valg – fordeling av ansvar i flat struktur

Fire medlemmer, Inger Stokke, Geir Atle Dale og Anne Marie
Valderaune, er på valg først i 2022 og blir med videre inn i ny flat
driftsstruktur:
- Koordinatorgruppe drift: 1) Sissel Bergsnev 2) Inger Stokke
– sekretær 3) Jorun Kvistnes - ansvar for klubbens nettside,
www.freimalklubb.no. Drift har ansvar for lokaler, nøkler,
møtevirksomhet mm.
- Koordinatorgruppe økonomi: 1) Geir Atle Dale har ansvar
for Frei maleklubb regnskap. 2) Vara medlem har ansvar
for levering av rett regnskap/årlig revisjon.
- Koordinatorgruppe kurs: 1) Anne Marie Eian Valderaune 2)
NN Har ansvar for å arrangere minimum et årlig kurs for
klubbens medlemmer.
- Koordinatorgruppe utstilling: 1) Lena Bolgen Moltu 2) NN
Har ansvar for å arrangere en årlig utstilling for Frei
maleklubb eller Frei maleklubb i samarbeid med andre
kunstnere.
Sissel Bergsnev; velges for 2 år
Inger Stokke; på valg i 2022
Anne Marie Eian Valderaune; på valg i 2022

Sak 11:

Lena Bolgen Moltu; valgt for 1 år
Trude Ersvik; på valg i 2022
Jorun Kvistnes; spesialansvar - valgt for 1 år
Eventuelt – Innmeldte saker til styret
Årsmøtet vedtar at pga coronapandemien settes klubben fra og
med nå «i dvale»; neste malekveld planlegges derfor først med
oppstart etter sommeren – mandag 30. august og fungerer da
etter vedtatte styreform.
Dersom alt går etter planen, ønsker Frei Maleklubb å starte
høsten 2021 med en pangstart – etter en lengre periode i dvale.
Vi ønsker å komme i gang med kurs igjen. Det er opp til de av
medlemmene som vil delta på kurset at det blir noe av. Møt opp
til ny frisk første malekveld 30.august og bli med på planlegging
av kurs! Fremtidige aktiviteter i regi klubben, er nå opp til Frei
Maleklubbs medlemmer.

For styret v/sekretær Inger Stokke 14.03.2021


=======================================================

 

 

Saksliste årsmøte Frei Maleklubb

 

Sted: Bolghaugstua, Frei

Dato/kl: 15.03.2021 kl 18

 

 

Sak 1: 

 

Valg av møteleder

Sak 2: 

 

Valg av referent  

Sak 3: 

 

Velkommen og godkjenning av innkalling

Sak 4: 

 

Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

Sak 5: 

 

Årsmelding 2020

Sak 6: 

 

Regnskap 2020

Sak 7: 

 

Fastsetting av medlemsavgift/årsavgift

Sak 8: 

 

Sak 9:

Ny styreform for klubben - vedtak

 

Nye statutter for klubben – vedtak

 

Sak 10: 

 

Sak 11:

Valg – fordeling av ansvar i flat struktur

 

Eventuelt – Innmeldte saker til styret

 

  

For styret v/sekretær Inger Stokke                   14.02.2021

___________________________________________________________________

 

 

Protokoll – Ekstraordinært årsmøte Frei Maleklubb

 

Tid/Sted:      21.09.2020 kl 18-20.30, Bolghaugstua, Frei

Til stede:      Leder Anne Marie Eian Valderaune, sekretær Inger Stokke, medlem Astrid Johansson, medlem Anita Gaarde, varamedlem Jorun Kvistnes og medlem Birthe Stobugt.

  

Sak 1: 

 

Valg av møteleder

Møteleder: Anne Marie Eian Valderaune

 

Sak 2: 

 

Valg av referent

Referent: Inger Stokke

  

Sak 3: 

 

Velkommen og godkjenning av innkalling

Innkalling ble godkjent etter at en leste opp teksten i mail som leder hadde sendt ut ifm det ekstraordinære årsmøtet.

Dagens møte har 2 saker som skal behandles:

1)     Fortsatt drift av Frei maleklubb

2)     Innbetalt medlemsavgift for 2020 overføres til 2021

 

 

Sak 4: 

 

Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

Anita Gaarde og Astrid Johansson ble valgt til å skrive under protokollen.

 

Sak 5: 

 

Fortsatt drift av Frei Maleklubb

 Som følge av at Frei maleklubb i årsmøtet 10.02.2020 manglet kandidater til flere styreverv, ble det berammet et ekstraordinært årsmøte. I årsmøtet skal en ta stilling til om og evt hvordan klubben skal avvikles.

Det ble i dag gjort følgende vedtak:

-         Ekstraordinært årsmøte vedtar å oppheve Frei Maleklubb (Org. nr: 995547058) som organisasjon i Brønnøysundregistrene jfr punkter under sletting av forening og statutter for Frei maleklubb (www.freimaleklubb.no)

-         Etter prosedyre for sletting av forening vil klubbens leder sende inn skjemaet samordnet registermelding – Slett forening til Brønnøysundregistrene.

-         Ekstraordinært årsmøte vedtar at Frei maleklubb skal fortsette men klubben skal driftes i en forenklet form

-         Medlemmer som har takket ja til styreverv i 2020 fortsetter som et interimstyre fram til neste årsmøte. Interimstyret tar ansvar for å legge til rette for videre forenklet drift av klubben.

-         Ekstraordinært styremøte vedtar at klubbens ressurser, økonomi og eiendeler, overføres til den nye Frei maleklubb.

-         Interimstyret innkaller snarlig til et styremøte for nye Frei maleklubb for å gjennomgå og lage forslag til nye statutter som videre kan legges frem og vedtas på neste årsmøte i 2021.

-         Det vedtas også at Jorun Kvistnes stiller som 2. vara i styret. Det nye interimstyret blir da som følger:  

Nestleder: Lena Bolgen Moltu; valgt for 2 år – på valg i 2021

Sekretær: Inger Stokke; velges for 2 år – på valg i 2022

Kasserer: Geir Atle Dale; velges for 2 år – på valg i 2022

Styremedlem: Trude Ersvik; velges for 2 år – på valg i 2022

Varamedlem 1: Anne Marie Eian Valderaune; velges for 2 år – på valg i 2022

Varamedlem 2: Jorun Kvistnes, velges for 1 år

 

 Sak 6: 

 

Medlemsavgift - medlemskvelder

2020 har vært et spesielt år med pandemi. Som følge av strenge smitteverntiltak samt at klubben også har hatt utfordringer med å få medlemmer til å ta på seg styreverv, har det tilnærmet ikke vært aktivitet i klubben i 2020. Innbetalt medlemsavgift for år 2020 skal pga situasjonen derfor overføres til 2021. Kasserers ansvar.

Medlemskveldene starter opp igjen mandag 5. oktober (oddetallsuker/annenhver uke) – da under kontrollerte betingelser mht smitteverntiltak.

 

 

 

Godkjenning av protokoll 1: Godkjenning av protokoll 2:

 

 

 ====================================================

O.B.S

Grunnet korona-situasjonen vi befinner oss i, har et enstemmig styre besluttet å utsette ekstraordinært årsmøte til mandag 24. august 2020 kl. 18:00. (AVLYST tilføyelse av administrator)

 

Ta gjerne kontakt med vår valgkomité Astrid Johansson (40200540) eller Solveig Bloch (97755800), dersom du ønsker å bidra til et nytt styre.

 

Vennlig hilsen

Anne Marie E. Valderaune

Avtroppende leder, Frei Maleklubb

 

 

==============================================================================

 

Protokoll - Årsmøte Frei Maleklubb 10.02.2020 kl. 18 – 20

 

Sted: Bolghaugstua, Frei

 

Til stede:Leder Anne Marie Eian Valderaune, sekretær Inger Stokke, medlem/valgkomite Astrid Johansson. Nestleder Lena Bolgen Moltu var forhindret fra å delta men hadde sendt fullmakt

Sak 1:  

 

Valg av møteleder

Møteleder: Anne Marie Eian Valderaune

 

Sak 2:  

 

Valg av referent

Referent: Inger Stokke

   

Sak 3:  

 

Velkommen og godkjenning av innkalling 

Innkalling ble godkjent uten kommentarer. Saker til årsmøtet hadde frist 14 dager før møtet; ingen innkomne saker. Saksliste ble jfr. statuttene sendt ut en uke før årsmøtet. Anne Marie Eian Valderaune ønsket velkommen. 

Sak 4:  

 

Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

Anne Marie Eian Valderaune og Inger Stokke ble valgt til å skrive under protokollen.

Sak 5:  

 

Årsmelding 2019 (vedlagt)

Møteleder leste opp årsmeldingen som ble godkjent uten korreksjoner.

 

Sak 6:  

 

Regnskap

Kasserer Geir Atle Dale var forhindret fra å stille på årsmøtet. Møteleder gikk igjennom regnskapet som viser kr 5.868,55,- i overskudd. Regnskapet er revidert ved Anne Berit Offenberg og Venke Gausemel Fredriksen. Regnskapet ble godkjent med en korrigering ved revisor. Oppgjør ifm utstillingen tas inn i regnskapet for 2020 da utstillingen ble avsluttet 02.01.2020.

Sak 7:  

 

Fastsetting av medlemsavgift/årsavgift 

Ingen økning; årsavgift er kr 300.

Sak 8:  

 

Valg - Valgkomiteens innstilling

Valgkomité for 2020 har vært Astrid Johansson og Solveig Bloch. De oppgir at det har vært særdeles utfordrende å skaffe medlemmer til å ta ansvar for de ulike vervene i klubbens styre.


Leder: Velges for 1 år: Mangler kandidat

Nestleder: Lena Bolgen Moltu; valgt for 2 år – på valg i 2021

Sekretær: Inger Stokke; velges for 2 år – på valg i 2022

Kasserer: Geir Atle Dale; velges for 2 år – på valg i 2022

Styremedlem: Trude Ersvik; velges for 2 år – på valg i 2022

Varamedlem 1: Anne Marie Eian Valderaune; velges for 2 år 


– på valg i 2022

Varamedlem 2: Mangler kandidat

Revisor 1: Mangler kandidat

Revisor 2: Mangler kandidat

Valgkomité 1: Mangler kandidat

Valgkomité 2: Mangler kandidat


Klubben mangler kandidater tilfølgende verv: Leder, 2. vara, to revisorer og to medlemmer til valgkomiteen. 


Et enstemmig årsmøte gjør følgende vedtak: 

Frei maleklubb må opphøre dersom det ikke melder seg kandidater til de ledige vervene ifm ekstraordinært årsmøte/medlemsmøte som ifølge statuttene skal avholdes 3 måneder etter årsmøtet, mandag 4. mai. 

Dersom klubben ifm ekstraordinært årsmøte har medlemmer som vil fylle de ledige vervene vil klubben kunne fortsette sin virksomhet.


I det ekstraordinære årsmøtet vil en da ta stilling til om og evt hvordan klubben skal avvikles.


Som følge av klubbens situasjon vil det i år ikke bli søkt om kulturmidler fra Kristiansund kommune (frist 1. april).

Som følge av denne situasjonen i klubben beklager en å måtte meddele at det derfor ikke vil være aktivitet i Frei maleklubb (malekvelder, kurs, o. l.) i perioden fram til ekstraordinært årsmøte 4. mai 2020.


Nåværende leder Anne Marie Eian Valderaune vil derfor også avvente innsending av navneliste med nytt styre til Brønnøysundsregistrene til etter 4. mai.


I ekstraordinært årsmøte vil det også bli tatt stilling til en evt refusjon av de allerede innbetalte medlemsavgifter for 2020.

Sak 9:  

Eventuelt – Innmeldte saker til styret 

Ingen innmeldte saker til styremøtet

 

 Godkjenning av protokoll 1:

 

 Godkjenning av protokoll 2:

(Protokollen er underskrevet av Anne Marie E. Walderaune og Inger Stokke) Tilføyelse fra administrator.

 

 

 

 

 

 ÅRSMELDING FOR 2019

 

 1.    Lokasjon

Frei Maleklubb har i hele 2019 hatt malekvelder i hovedetasjen i Bolghaugstua i Bolga. Klubbens eiendeler blir fortsatt oppbevart i eget lagerrom i kjelleren.

 Husleien er på 3500 kr pr. 6 mnd. Etter avtale med husstyrets leder, kan klubben fritt benytte Bolghaugstua til kurs eller utstilling én helg i året– uten ekstra kostnader.

2.    Antall medlemmer

Klubben hadde pr. 31/12.2019 24 medlemmer, hvor én er æresmedlem. Klubben fikk 3 nye medlemmer i 2019.

 

3.    Klubbens aktiviteter

 

a)    Årsmøte/styremøter/malekvelder

Klubben hadde årsmøte den 11.02.2019. Styret har siden årsmøtet hatt 5 styremøter og behandlet 25 saker, som har vært drøftet og satt ut i virksomhet.

 

b)    Malekvelder

Malekvelder har vært hver andre mandag med opphold fra midten av juni til midten av august. Styremøter har vært avholdt samme mandager som malekveldene. Antall aktive medlemmer som har deltatt på malekveldene har variert med en fast kjerne på 4-6 personer. Noen ganger har oppmøtet vært på 8-10 personer. Mot slutten av året har antall oppmøtte vært ned mot 3 medlemmer.

 

c)     Kurs og aktiviteter

Klubben arrangerte kurs med Oddrun Øfsti Brandsæter 22.-24.mars 2019. Kurset ble avholdt i Bolghaugstua med 7 deltakere. Pris kr 1800 for medlemmer og kr 2200 for ikke medlemmer. Øfsti Brandsæter underviste i metoder for akryl og olje brukt i abstrakte bilder, stilleben og andre figurative motiver.

 Flere av klubbens medlemmer har også deltatt på eksterne kurs.

 Det har vært gjennomført to temakvelder:

-        Kroki

-        Julekort

Oppmøte på temakvelder viser at det er av interesse for klubbens medlemmer.

 

d)    Utstillinger

Klubbens årlige utstilling ble holdt på Futurasenteret i perioden 1.november 2019 – 2.januar 2020 med totalt 11 utstillere. I forbindelse med utstillingen, åpnet Frei Maleklubb for at også ikke medlemmer kunne være med å stille sine verk, mot betaling av klubbens medlemsavgift. Klubben fikk 1 nytt medlem i forbindelse med utstillingen.

 

Utstillere rullerte med å sitte vakt med loddsalg i helgene. Ettersom lokalene er godt overvåket ble utstillingen holdt åpent for besøkende i Futuras åpningstider, også uten at utstillingsvakter var til stede. Årets utstilling ble godt besøkt med opptil 150 besøkende enkelte dager. Det ble solgt totalt 11 bilder i forbindelse med utstillingen. I stedet for deltakeravgift til utstillingen, bidro alle utstillere med 1 verk som gevinst til loddsalget.

 

Utstillingslokalet var stort og lyst med god veggplass. I tillegg til veggplass, ble klubbens plater og to utstillingsbenker på stedet benyttet. I forbindelse med nedrigging av utstilling ble det leid inn bistand for frakt av klubbens plater.

 

Loddsalget ga klubben en inntekt på kr. 3750.

I tillegg vil 10% av salg i forbindelse med utstillingen komme inn til klubben. Sluttresultat fra utstillingen vil synliggjøres i klubbens regnskap for 2020.

 

4.    Tilskuddsmidler

Grasrotmidler i 2019 utgjorde kr. 10.983,30,-

Klubben mottok ikke kulturmidler fra Kristiansund kommune i 2019, da styret ikke rakk søknadsfrist som var satt den 1.mars.

 

 5.    Frei Maleklubb sin hjemmeside

Jorun Kvistnes har frem til høsten 2019 administrert klubbens hjemmeside. Lena Bolgen Moltu har tatt over driften av klubbens hjemmeside. Informasjon om styresaker og aktiviteter oppdateres kontinuerlig. Det er ønskelig at klubbens medlemmer bruker siden mer aktivt. Særlig gjelder dette oppdatering av galleriet.

 

 6.     Styret i Frei Maleklubb

I 2019 har styret vært følgende:

-        Leder: Anne Marie E. Valderaune

-        Nestleder: Lena Bolgen Moltu

-        Kasserer/Styremedlem: Geir Atle Dahle

-        Sekretær/Styremedlem: Inger Stokke

-        Styremedlem: Birthe M. Storbugt

-        Varamedlem 1: Trude Ersvik

-        Varamedlem 2: Jorun I. M. Kvistnes

 

Revisorer: Venke Fredriksen og Anne Berit Offenberg

Valgkomité: Astrid Johansson og Solveig Bloch

 

Styremedlem Birthe M. Storbugt meldte seg ut av styret ila. høsten 2019.

 

Styremedlem Inger Stokke, skal ha særlig takk for sin ekstra innsats for gjennomføring av kurs og klubbens årlige utstilling.

 

 Frei,                23.01.2020

 
 
 ___________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 

 

=====================================================

Saksliste årsmøte Frei Maleklubb 10. februar 2020

 

Sak 1: Valg av møteleder

 

Sak 2: Valg av referent

 

Sak 3: Velkommen og godkjenning av innkalling

 

Sak 4: Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

Sak 5: Årsmelding 2019

Sak 6: Regnskap 2019

Sak 7: Fastsetting av medlemsavgift/årsavgift

Sak 8: Valg - Valgkomiteens innstilling

Sak 9: Eventuelt – Innmeldte saker til styret

 

For styret v/Anne Marie E. Valderaune 13.01.2020

 

 

ÅRSMELDING FOR 2018

 

1. LOKASJON:

 

Ihele 2018 har Frei maleklubb hatt malekvelder i Bolghaugstua i Bolga. 20.10.2018 ble det inngått ny leieavtale. Endringen er at Frei maleklubb kan benytte hovedetagen til malekvelder annenhver uke. Husleien ble samtidig økt fra 3000 kr pr 6 mnd. til 3500 kr pr. 6 mnd. Vi kan fortsatt oppbevare klubbens eiendeler i et lagerrom i kjelleren. En helg i året kan klubben etter avtale med husstyrets leder fritt benytte Bolghaugstua til kurs eller utstilling.

 

Styremøter i 2018 er også avholdt i Bolghaugstua.

 

 

 

2.  ANTALL MEDLEMMER:

 

Klubben hadde 27 medlemmer pr. 31/12 2018, hvor en er æresmedlem. Klubben fikk 4 medlemmer i 2018.

 

 

 

3.  KLUBBENS AKTIVITET:

 

a)  Årsmøte/styremøter/malekvelder

 

Klubben hadde sitt årsmøte 13. februar 2018. Styret har hatt 5 møter og behandlet 34 saker, som har vært drøftet og satt ut i virksomhet.

 

b)  Malekvelder

 

Malekvelder har vært hver andre mandag med opphold fra midten av juni til midten av august. Styremøtene har vært avholdt samme mandager som malekveldene. Antall aktive medlemmer som har deltatt på malekveldene har variert med en fast kjerne på 6-8 personer. Noen ganger et oppmøte på 10-12 personer.

 

c)   Kurs og aktiviteter

 

Klubben arrangerte malekurs med Oddrun Øfsti Brandsæter 6. – 8. april 2018. Kurset ble avholdt i Bolghaugstuamed 8 deltakere. Pris kr 1800 for medlemmer og kr 2200 for ikke medlemmer. Hun underviste både i metoder for akryl og olje brukt i abstrakte bilder, stilleben og andre figurative motiver. Flere av klubbens medlemmer deltok også på kurs med René Bjerke en helg i mars 2018. I tillegg har flere av medlemmene deltatt på eksterne kurs. Det har vært to temakvelder: «Å male akvarell med klubbens leder Hilda-Karin Aksdal Aass og temakveld "Julekort" siste malekvelden før jul.

 

d)Utstillinger

 

Klubbens årlige utstilling ble avholdt i de tidligere lokalene til gullsmed Unhjem i Hauggt. 4. Utstillingens varighet var fra 1. november 2018 til 31. desember 2018. Det ble vist stor interesse for utstillingen og 11 medlemmer deltok. Det ble solgt 16 bilder. Deltakerne betalte ikke deltakeravgift, i stedet bidro de med gevinst og utlodningen gav en inntekt på kr 2200. Leie av lokalet kostet kr 3000 pr. måned, i alt kr 6000. Strøm for hele perioden var kr 3240. Det var god veggplass samt at 8 utstillingsplater ble benyttet. Vel 300 personer besøkte utstillingen. Tidens Krav hadde bilde fra utstillingen i nettavisen.

 

 

 

e)Andre aktiviteter

 

I tillegg til årets utstilling deltok noen av medlemmene med bilder på et arrangement i regi av Bolga Velforening i november. Klubben deltok også med utstilling og markedsføring av maleklubben ved byfesten i Kristiansund 25. og 26. august. Leder Hilda- Karin Aksdal Aass ordnet det administrative ift utstillingen. Medlemmene Solveig Bloch, Astrid Westad, Lena Bolgen Moltu og Inger Stokke stilte ut bilder og delte på ansvaret for standen lørdag og søndag. Det ble solgt 5 bilder. Tidens krav hadde reportasje der klubben ble nevnt med bilde og tekst.

 

 

 

f)Oppgradering plater

 

8 av utstillingsplatene til Frei Maleklubb er oppgradert i 2017. Klubben har fortsatt 7 plater som står for tur. Oppgradering av disse vil bli vurdert av styret.

 

g) Tilskuddsmidler.

 

Klubben fikk tildelt kr. 2.000 i kulturmidler fra Kristiansund Kommune i 2018. Grasrotmidler i 2018 utgjorde kr 9030.

 

 

 

4.   FREI MALEKLUBB SIN HJEMMESIDE

 

Jorun Kvistnes harogså i 2018 administrert klubbens hjemmeside. Hjemmesiden har i 2018 fått ny layout; laget med 123 hjemmeside. Informasjon om styresaker og aktiviteter oppdateres kontinuerlig. Det er ønskelig at klubbens medlemmer bruker siden mer aktivt enn i dag. Særlig gjelder dette oppdatering av galleriet.

 

5.          STYRET I FREI MALEKLUBB

 

I 2018 har styret vært følgende:

 

Leder: Hilda-Karin Aksdal Aass

 

Nestleder: Anita Gaarde

 

Kasserer/ styremedlem: Geir Atle Dahle

 

Sekretær/styremedlem: Inger Stokke

 

Styremedlem: Birthe M. Storbukt

 

1. varamedlem: Lena Bolgen Moltu

 

2. varamedlem: Jorun Kvistnes, også ansvarlig for hjemmesidene

 

Utstillingskomite: Styret utnevnte Astrid Johansson, Inger Stokke, Geir Atle Dahle og Hilda- Karin Aksdal Aass som komite for årets utstilling i november og desember.

 

Revisorer: Venke Fredriksen og Tania Bangjord.

 

Valgkomité: Astrid Johansson og Mari Fossen

 

Referent: Inger Stokke

 

Frei, 11.02.2019

 

Årsmøte Frei maleklubb - 13.februar 2018 kl 19-21

Sted: Bolghaugstua, Frei

Til stede: Hilda-Karin Aksdal Aass, Anita Gaarde, Ritha Gaarde Næss, Birthe Storbugt, Laila Warvik, Geir Atle Dahle og Inger Stokke.

Sak 1   Valg av møteleder

Hilda-Karin Aksdal Aass ble valgt som møteleder

Sak 2   Valg av referent

Inger Stokke ble valgt som referent

Sak 3   Velkommen og godkjenning av innkalling

Innkallingen til årsmøtet ble godkjent uten kommentarer. Saker til årsmøtet hadde frist 14 dager før møtet; innen innkomne saker. Saksliste ble jfr. statuttene sendt ut en uke før årsmøtet.

Leder Hilda-Karin ønsket velkommen og uttrykte at det hadde vært et godt år for maleklubben. Klubben har byttet lokaler fra Omsundet grendahus til Bolghaugstua i løpet av sommeren og har gjennomført en utstilling i løpet av  året. I 2018 ønsker en å ha større fokus på temakvelder på malekveldene og håper at det kan friste både nye og etablerte medlemmer.

Sak 4   Valg av personer til å skrive under protokollen

Birthe Storbugt og Anita Gaarde signerer.

Sak 5   Årsmelding (vedlagt)

Møteleder leste opp årsmeldingen; godkjent uten kommentarer.

Sak 6   Regnskap

Kasserer Ritha Gaarde gikk igjennom regnskapet som viser 4579,44 kr. i underskudd. Årsaken er utgifter til restaurering av 8 maleplater i 2017.
7 maleplater gjenstår.

Prisen på leie av klubbens hjemmeside har økt fra 695 kr til 855 kr. Klubben har likevel god økonomi.

Revisor Venke Fredriksen var bortreist og har ikke signert regnskapet; Rita G. Næss sørger for at dette blir gjort og levert sekretær innen utgangen av februar.

Sak 7   Fastsetting av årsavgift

Årsmøtet vedtar at medlemskontingent fortsatt skal være kr 300. Ble endret fra 250 kr på årsmøtet i 2017. Kontingent fra medlemmer er tenkt å dekke klubbens husleie i.f.m. klubblokaler for malekvelder og møter.

Sak 8   Valg av nytt styre – valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt:

Leder: Hilda-Karin Aksdal Aass, leder for 1 år. Ber om protokolltilføring av at hun ikke tar gjenvalg i 2019.

Nestleder Anita Gaarde valgt for 2 år. På valg i 2019.

Sekretær: Inger Stokke; velges for 2 år. På valg i 2020.

Kasserer Geir Atle Dahle; velges for 2 år. På valg i 2020.

Styremedlem Birthe M. Storbugt; valgt for 2 år. På valg i 2019.

1. vara til styret: Lena Bolgen Moltu; valgt for 1 år. På valg i 2019.

2. vara til styret: Jorun Kvistnes. Fortsatt også ansvarlig hjemmesiden. Valgt for 1 år. På valg i 2019.

Revisorer: Velges for 1 år. Venke Fredriksen (gjenvalg) og Tanja Bangjord (gjenvalg). 

Valgkomité: Mari Fossen og Astrid Johansson

Leder sender personopplysninger om styremedlemmene til Brønnøysundregistrene.

Sak 9   Valg av utstillingskomite

Vedtak: Valg av utstillingskomité delegeres til styret; de oppnevner utstillingskomité ved behov.

 

                                              

Saksliste til årsmøte

Referat kommer -

ÅRSMØTE FREI MALEKLUBB 13.februar 2018
Sted: Bolghaugstua i Bolga kl.19.00

SAKSLISTE
SAK 1 Valg av møteleder
SAK 2 Valg av referent
SAK 3 Velkommen og godkjenning av innkalling
SAK 4 Valg av personer til å underskrive protokollen
SAK 5 Årsmelding
SAK 6 Regnskap
SAK 7 Fastsetting av årsavgift
SAK 8 Valg – valgkomiteens innstilling
SAK 9 Oppnevning av utstillingskomite

 

Innkalling til årsmøte 

Det innkalles herved til årsmøte i Frei Maleklubb i vårt møtelokale i Bolghaugstua

Tirsdag 13. februar 2018 kl 19.00

 

Vanlige årsmøtesaker.

 

Eventuelle saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen 30. januar 2018 (Hilda.Karin.Aass@nktv.no eller anne.offenberg@neasonline.no). Alle medlemmer har stemmerett. Fullstendig saksliste vil bli utsendt 6. februar 2018.

For øvrig henvises til klubbens vedekter som ligger på hjemmesiden

Styret.

 

 

 

========================================================

Protokoll fra årsmøte i Frei Maleklubb 13. mars 2017 kl.19.30

 

Sted: Omsundet Grendahus

Tilstede: Anita Gaarde, Hilda-Karin Aksdal Aass, Ritha Gaarde Næss, Inger Stokke, Helga Rødahl, Mari Fossen, Birthe M. Storbugt, Anne Berit Offenberg.

 

SAK 1

VALG AV MØTELEDER

Anita Gaarde ble valgt.

 

SAK 2

VALG AV REFERENT

Anne Berit Offenberg ble valgt.

 

SAK 3

GODKJENNING AV INNKALLING

Innkalling ble godkjent.

 

SAK 4

VALG AV PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Helga Rødahl og Mari Fossen ble valgt.

 

SAK 5

ÅRSBERETNING

Årsberetning ble opplest og godkjent.

 

SAK 6

REGNSKAP

Revidert regnskap ble lagt frem og gjennomgått.

Vedtatt.

 

 

SAK 7

FASTSETTING AV ÅRSAVGIFT

Årsavgift holdes uendret kr 300,- pr. år.

 

SAK 8

VALG

Valgkomiteens innstilling ble fremlagt.

Valgt ble:

 

STYRE

Leder Hilda-Karin Aksdal Aass, leder for 1 år. På valg i 2018

Nestleder Anita Gaarde valgt for 2 år. På valg i 2019.

Sekretær Anne Berit Offenberg. Ikke på valg. På valg i 2018

Kasserer Ritha Gaarde Næss. Ikke på valg. På valg i 2018

Styremedlem Birthe M. Storbugt, ny, valgt for2 år. På valg i 2019

1. vara til styret: Lena Bolgen Moltu, vagt for 1 år

2. vara til styret: Jorun Kvistnes. Fortsatt også ansvarlig hjemmesiden. Valgt for 1 år.

 

REVISORER

Revisorer velges for 1 år. Valgt ble

Venke Fredriksen (gjenvalg) og Tanja Bangjord (gjenvalg).

 

VALGKOMITE

Inger Stokke og Mari Fossen ble valgt.

 

Valgene var enstemmig.

 

SAK 9

VALG AV UTSTILLINGSKOMITE

Vedtak: Oversendes styret som oppnevner utstillingskomite ved behov.

 

Referent Anne B. Offenberg

 

 

 

Frei, 13. mars 2017

 

 

 

 

 

----------------------------------------            ------------------------------------------------

Helga Rødahl                               Mari Fossen

 

 

==================================================================================

 

ÅRSMØTE FREI MALEKLUBB 13.mars 2017

 

I Omsundet Grendahus kl 19.30

 

SAKSLISTE

 

SAK 1       Valg av møteleder

 

SAK 2       Valg av referent

 

SAK 3       Velkommen og godkjenning av innkalling

 

SAK 4       Valg av personer til å underskrive protokollen

 

SAK 5       Årsmelding

 

SAK 6       Regnskap

 

SAK 7       Fastsetting av årsavgift

 

SAK 8       Valg – valgkomiteens innstilling

 

SAK 9       Oppnevning av utstillingskomite

_______________________________________________________________________

 

Årsmøtet er 13 mars.

Innkalling senest 10. februar med frist  for innsendelse av saker til årsmøtet 27. februar. Saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene 6. mars.

 

 

 

 

 ===================================================================================

 

Ekstraordinært årsmøte

I Omsundet Grendahus mandag 12.september 2016 kl.19.30

 

Det møtte 8 personer med stemmerett.

SAKSLIST

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Vedtak : Godkjent

 

  1. Valg av møteleder

 

Vedtak: Anne Berit Offenberg ble valgt

 

  1. Valg av referent

 

Vedtak : Anne Berit Offenberg ble valgt

 

  1. Valg av leder

 

Vedtak : Valgt ble Anita Gaarde frem til ordinært årsmøte. Da dette valget får konsekvenser for styrets øvrige sammensetning gis styret fullmakt til å foreta  nødvendige kompletteringsvalg.

 

 

Styret er tidligere delegert fullmakt til å oppnevne utstillingskomite.

 

Til å underskrive protokollen ble utnevnt Helga Rødahl og Birthe M.Storbugt

 

Frei 12. september 2016

 

 

 

=============================================================

Referat fra ekstraordinært årsmøte den 12. sept. 2016 kommer når det er underskrevet og godkjent. (Se styremøtereferat samme kveld, under styremøte).

 

Innkalling  og saksliste til ekstraordinært årsmøte i Omsundet Grendahus  12. september 2016  kl 19.30

 

SAKSLISTE

Sak 1             Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2             Valg av møteleder

Sak 3             Valg av referent

Sak 4             Valg

                     Valg av leder

                     Valg av utstillingskomite

=====================================================

Protokoll årsmøte  Frei Maleklubb 14. mars 2016

 

Sted : Omsundet Grendahus

 Tid : 14. mars kl. 19.00

 Det var 10 stemmeberettigete medlemmer tilstede

 

 SAK 1

 Valg av møteleder

 Valgt ble Hilda-Karin Aksdal Aass

 

SAK 2

Valg av referent

Anne Berit Offenberg ble valgt

 

SAK 3

Velkommen og godkjenning av innkalling

Hilda-Karin ønsket velkommen. Innkalling ble godkjent.

 

SAK 4

Valg av personer til å underskrive protokollen

Valgt  ble Laila Warvik og Birthe M. Storbugt.

 

SAK 5

Årsmelding

Årsmeldingen ble gjennomgått av Anne Berit. Ingen kommentarer. Årsmeldingen ble godkjent.

 

SAK 6

Regnskap

Møteleder gjennomgikk regnskapet

Driften for 2015 viser et netto underskudd på kr. 5225,94

Regnskapet ble godkjent

 
SAK 7 Fastsetting av årsavgift

Årsavgiften blir uendret på k. 250.- for 2016. Som prinsipp bør årsavgiften dekke klubbens faste kostnader. Pr. i dag må vi ha 24 betalende medlemmer for å dekke husleien.

Rutinen for betaling bør være at årsavgiften innbetales innen 31.1., purring sendes innen 28.2. slik at alle innbetalinger har mulighet for å være registrert  før årsmøtet.

For 2017 vedtas årsavgiften økt til kr. 300.-


SAK 8

Valg

Valgkomiteens innstilling

Leder:    for 1 år ble ikke valgt da ingen hadde sagt seg villig                                        

Nestleder    Anita Gaarde                                    ikke på valg

Styremedlem/sekretær  Anne Berit Offenberg     valgt for 2 år

 Styremedlem/kasserer   Ritha Gaarde Næss        valgt for 1 år

 Styremedlem  Lena Bolgen Moltu                        valgt for 2 år                                                     

 Varamedlem Birthe M. Storbugt                          valgt for 1 år

 Varemedlem Jorun Kvistnes + hjemmesiden velges for 1 år

 

Valgkomite Hilda-Karin Aass og Inger Stokke

 Revisorer:    Venke Gausmel Fredriksen og Tanja Bangjord foreslås gjenvalgt

 I og med at leder ikke ble valgt fikk styret fullmakt til å finne leder innen 1. juni 2016. Dersom dette ikke lykkes innkalles det til ekstraordinært årsmøte.

Alle valg var enstemmig


SAK 9

Oppnevning av utstillingskomite

Årsmøtet  ga styret fullmakt til oppnevning av utstillingskomite når styret er komplettert


SAK 10

Utnevning av æresmedlem

Harald Skotheimsvik ble utnevnt til æresmedlem i Frei Maleklubb

 

 

 

=================================================================================

 

 

ÅRSMØTE FREI MALEKLUBB 14.mars 2016

 

 

 

SAKSLISTE

 

SAK 1       Valg av møteleder

 

SAK 2       Valg av referent

 

SAK 3       Velkommen og godkjenning av innkalling

 

SAK 4       Valg av personer til å underskrive protokollen

 

SAK 5       Årsmelding

 

SAK 6       Regnskap

 

SAK 7       Fastsetting av årsavgift

 

SAK 8       Valg – valgkomiteens innstilling

 

SAK 9       Oppnevning av utstillingskomite

 

SAK10      Æresmedlem

 

___________________________________________________________

 

Innkalling til årsmøte

 Det innkalles herved til årsmøte i Omsundet Grendahus

 mandag 14.mars 2016 kl.19.00

 

Vanlige årsmøtesaker.

Eventuelle saker som ønskes behandlet i årsmøtet må sendes styret innen 29. februar 2016. ( Hilda.Karin.Aass@nktv.no  eller  anne.offenberg @neasonline. no).

Alle som har betalt kontingent for 2016 har stemmerett.

Fullstendig saksliste vil bli utsendt innen 7.mars 2016.

 

Forøvrig henvises til klubbens vedtekter som ligger på hjemmesiden.

 

 

 

================================================================================== 

Protokoll årsmøte  Frei Maleklubb  9. mars 2015

 Sted : Omsundet Grendahus

 Tid : 9. mars kl. 19.00

 Det var 7 stemmeberettigete medlemmer tilstede

 

SAK 1

 Valg av møteleder

 Valgt ble Hilda-Karin Aksdal Aass

 

 SAK 2

 Valg av referent

 Anne Berit Offenberg ble valgt

 

 SAK 3

 Velkommen og godkjenning av innkalling

 Hilda-Karin ønsket velkommen. Innkalling ble godkjent.

 

 SAK 4

 Valg av personer til å underskrive protokollen

 Valgt ble Ragnhild Blaasvær og Helga Rødahl

 

 SAK 5

 rsmelding

 Årsmeldingen ble gjennomgått av Anne Berit. Ingen kommentarer. Årsmeldingen ble godkjent.

 

 SAK 6

 Regnskap

 Inger gjennomgikk regnskapet

 Driften for 2014 viser et netto overskudd på kr. 4.307,01

 

 SAK 7 Fastsetting av årsavgift

Årsavgiften blir uendret på k. 250.- for kommende år. Som prinsipp bør årsavgiften dekke klubbens faste kostnader. Pr. i dag må vi ha 24 betalende medlemmer for å dekke husleien.

Rutinen for betaling bør være at årsavgiften innbetales innen 31.1., purring sendes innen 28.2. slik at alle innbetalinger har mulighet for å være registrert  før årsmøtet.

 

SAK 8

 Valg

 Valgkomiteens innstilling

 Leder          Hilda-Karin Aksdal Aass          velges for 1 år

 Nestleder    Anita Gaarde                          velges for 2 år

 Styremedlem/sekretær  Anne Berit Offenberg  ikke på valg ( på valg i 2016)

 Styremedlem/kasserer   Inger Stokke                velges for 1 år (vanlig 2)

 Styremedlem                 Ragnhild Blaasvær         ikke på valg

 varamedlem                  Helga Rødahl                velges for 1 år

 varemedlem                  Jorun Kvistnes + hjemmesiden velges for 1 år

 

Valgkomite

 Valgkomite var ikke instilt. Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne ny valgkomite.

 

 Revisorer    Venke Fredriksen og Tanja Bangjord foreslås gjenvalgt

 

Alle valgkomiteens forslag ble vedtatt enstemmig.

 

SAK 9

 Valg av utstillingskomite

 Årsmøtet oppnevnte utstilligskomite

 Fra styret  Hilda-Karin Aksdal Aass og Inger Stokke

 Fra medlemmene Laila Warvik og Ragnhild Blaasvær

 Møtet avsluttet 20.40

  1. Referent abo

     Underskrifter

     

 

ÅRSMELDING  2014

 

1 LOKASJON:

Omsundet Grendahus har vært det lokalet vi holdt våre malekvelder også      dette året. Styremøtene har vært avholdt på Rensvik Grill. Vi har hatt en  utstilling i Folkets Hus på Kongens Plass.

 

2. ANTALL MEDLEMMER:

 26 medlemmer pr. 1/1 2014.

 

3,.KLUBBENS AKTIVIETET:   

 

a) Årsmøte/styremøter

Klubben hadde sitt årsmøte 10. mars 2014. Styret har hatt 6 styremøter med 36 saker, som har vært drøftet og satt ut i virksomhet.                                            

b)Malekvelder                                                                                         Malerkvelder avholdes hver andre mandag med opphold fra midten av juni til midten av august. Antall aktive medlemmer som har vært med på malekveldene varierer med en fast kjerne på 6-8 personer. Vi har plass til flere!!

        

c) Sommeravslutningen ble markert med en fotoutflukt til Atlanterhavsveien og Bud. Mange flotte motiver.                                                                                                 

d) Kurs og aktiviteter

Den15. til 16.november ble det arrangert kurs med Jouri  Ivanov. Tema var portrettmaling. Kurset hadde 10 deltakere

I tillegg arrangerte vi to kurs for barn og ungdom høsten 2014. Tema : akvarell og pastell.

Det var 6 deltakere. Deltakerne var svært godt fornøyd. Vår leder Hilda-Karin hadde gjort et meget godt forarbeid. Tiltaket ble finansiert av midler vi fikk innvilget av Gjensidige-stiftelsen

 

e) Temakvelder

Det har vært arrangert 3 temekvelder i 2014. Portrett-tegning ved Helga Rødahl,  sjøbilder ved Harald Skotheimsvik og en orientering om Nansenskolen ved Hilda-Karin Aass.

 

f) Utstillinger.                                                                                         

 Vår årlige utstilling ble arrangert i Folkets Hus på Kongens plass 30.oktober til 1.november.

Utstillingen var bra besøkt. Det ble solgt i 12 bilder pluss noen kort. Underskuddet ble kr.116.-.Det var 9 utstillere med i år. Besøkstallene var rundt 75personer.

         

Andre utstillinger.Noen har deltatt på andre utstillinger, arr. av andre lag/foreninger. Noen av våre medlemmer åpnet et privat galleri i Grungbakken i Kristiansund sentrum på slutten av 2014. Vi ønsker alt godt for galleriet.

 

g)Info. tilskuddsmidler.                                                                              Vihar deltatt på info.kveld ang. tilskuddsmidler. Fra Gjensidige fikk klubben tildelt kr.5 000.- etter søknad.Disse midlene er øremerket kurs for barn og unge. I tillegg fikk vi tildelt kr. 2000.- i kulturmidler fra kommunen forutstillingen i Folkets Hus. Grasrotmidler i 2014 kr. 5275.-er i hovedsak benyttet til leie av lokaler for kurs..

 

.4) FREI MALEKLUBB SIN HJEMMESIDE

Jorun Kvistnes gjør fortsatt en god jobb for vår hjemmeside. Det har blitt en fin informasjonsside. Klubben har all relevant informasjon om klubbens aktiviteter her som referat fra styremøter og årsmøte og andre aktiviteter. I tillegg er det satt opp ett galleri hvor klubbens medlemmer har anledning til å legge ut bilder for salg mot en godtgjørelse.

Det er ønskelig at klubbens medlemmer bruker siden mer aktivt enn i dag.

Særlig gjelder dette oppdateringer av galleriet samt å legge inn nye bilder.

Siden går derfor dette året med underskudd. Ved oppretting av siden skulle den være selvfinansiert ved at medlemmene la inn bilder mot en avgift.

 

5) Styret i Frei maleklubb 2014 har vært følgende:

 

Leder: Hilda-Karin Aksdal  Aass

Nestleder: Marit Williamsen Grøtte.

Kasserer/styremedlem: Inger Stokke.

Sekretær/styremedlem:Anne Berit Offenberg.

Styremedlem Ragnhild Blaasvær

1.varamedlem:  Laila Warvik

2. varamedlem: Jorun Kvistnes+ ansvarlig for hjemmesidene

 

Utstillingskomite

Hilda Karin Aass

Inger Stokke

Astrid Johansson

Venke Fredriksen

 

Revisorer :Venke Fredriksen og Tanja Bangjord.

 

Valgkomité: Helga Rødahl og Venke Fredriksen

 

 

 

ÅRSMØTE I FREI MALEKLUBB 2015

 

Mandag 9.mars kl.19.00 i Omsundet Grendahus

 

SAKSLISTE

SAK 1                  VALG AV MØTELEDER 

SAK 2                  VALG AV REFERENT 

SAK 3                  VELKOMMEN OG GODKJENNING AV INNKALLING

SAK 4                  VALG AV PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

SAK 5                  ÅRSMELDING

SAK 6                  REGNSKAP 

SAK 7                  FASTSETTING AV ÅRSAVGIFT

SAK 8                  VALG. Valgkomiteens innstilling

SAK 9                  VALG AV UTSTILLINGSKOMITE

 

 

__________________________________________________________________________________

 

 

Innkalling til årsmøte 2014

 

Det innkalles herved til årsmøte i Omsundet Grendahus

 

mandag 09.mars 2015 kl.19.00

 

Vanlige årsmøtesaker.

Eventuelle saker som ønskes behandlet i årsmøtet må sendes styret innen 23. februar 2015. ( Hilda.Karin.Aass@ nktv.no eller  anne.offenberg @neasonline. no).

Alle som har betalt kontingent for 2014 har stemmerett.

Fullstendig saksliste vil bli utsendt innen 2.mars 2015.

Forøvrig henvises til klubbens vedtekter som ligger på hjemmesiden.

 

Styret

 

 

 

 

 

  

Protokoll fra årsmøte i Frei Maleklubb 10.mars 2014 kl.19.00

Sted : Omsundet Grendahus

Tilstede : Hilda-Karin  Aass, Marit Williamsen  Grøtte , Inger Stokke,

Astrid Johansson, Ragnhild Blaasvær, Laila Warvik, Anne Berit Offenberg.

 

SAK 1

VALG AV MØTELEDER

Hilda-Karin Aass ble valgt.

 

SAK 2

VALG AV REFERENT

Anne Berit  Offenberg ble valgt

 

SAK 3

GODKJENNING AV INNKALLING

Innkalling ble godkjent og møteleder ønsket alle velkommen

 

SAK 4

VALG AV PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Valgt ble Astrid Johansson og Marit W. Grøtte

 

SAK 5

ÅRSBERETNING

Årsberetning ble oppleste og godkjent

 

SAK 6

REGNSKAP

Revidert regnskap ble lagt frem og gjennomgått.

Vedtatt.

 

SAK 7

FASTSETTING AV ÅRSAVGIFT

Årsavgift holdes uendret kr 250.- pr. år. Styret får fullmakt til å vurdere en økning i utstillingsavgiften for å styrke  foreningens økonomi.

 

 

SAK 8 VALG

Valgkomiteens innstilling ble fremlagt skriftlig. Ingen fra valgkomiteen møtte på årsmøtet. I sitt fremlegg påsto komiteen at det nye styret skulle velge valgkomite. I foreningens statutter § 11 punkt 6 d heter det at årsmøtet skal velge  valgkomite på 2 personer som velges for 1 år.

Årsmøtet vedtok at sittende valgkomite ikke hadde fullført sitt oppdrag og sittende valgkomite  anmodes om å fremme forslag på ny valgkomite til styrets første møte ( 31.mars d.å ). Styret  får fullmakt til å godkjenne forslaget.

 

Valgt ble:

STYRE

Leder Hilda-Karin Aass , leder  gjenvalgt for 1 år. På valg i 2015

Sekretær Anne Berit Offenberg valgt for 2 år. Gjenvalg. På valg i 2016

Styremedlem Ragnhild Blaasvær, ny , valgt for2 år. På valg i 2015

1.varamann til styret: Laila  Warvik, vagt for 1 år

2.varamann til styret Jorun Kvistne + ansvarlig hjemmesiden. Valgt for 1 år

 

Nesteleder Marit W. Grøtte ikke på valg. På valg i 2015

Kasserer Inger Stokke ikke på valg. På valg i 2015

 

REVISORER

Revisorer velges for 1 år. Valgt ble

Venke Fredriksen (gj.valg) og Tanja Bangjord (gj.valg)

 

SAK 9

VALG AV UTSTILLINGSKOMITE

Som utstilligskomite  for 2014 ble valgt

 Fra styret :

Hilda Karin Aass

Inger Stokke

Fra medlemene

Asrid Johansson

Venke Fredriksen

 

Det nye styret konstituerer seg 31.mars 2014.03.11

 

Referent Anne B Offenberg

 


 

ÅRSMØTE I FREI MALEKLUBB 2014

 

Mandag 10.mars kl.19.00 i Omsundet Grendahus

 

 

SAKSLISTE

 

SAK 1                  VALG AV MØTELEDER

 

SAK 2                  VALG AV REFERENT

 

SAK 3                  VELKOMMEN OG GODKJENNING AV INNKALLING

 

SAK 4                  VALG AV PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

 

SAK 5                  ÅRSMELDING

 

SAK 6                  REGNSKAP

 

SAK 7                  FASTSETTING AV ÅRSAVGIFT

 

SAK 8                  VALG . Valgkomiteens innstilling

 

SAK 9                  VALG AV UTSTILLINGSKOMITE


  

Frist for innsendelse av saker fra våre medlemmer innen var 24. februar.
Anne Berit Offenberg. e-post: anne.offenberg@neasonline.no
Eller Hilda-Karin Aass, e-post: Hilda.Karin.Aass@nktv.no


Medlemskontigent for 2014 må være innbetalt for å være stemmeberettiget. Kontonr. finnes på siden Nyheter -.

 

      

Protokoll fra årsmøte i Frei maleklubb – 11.03.2013 kl 19.00 – 21.15

Sted: Omsundet grendahus

Tilstede: Wenche Ulvund, Mary Ann Grødahl Bjerkelund, Wenche Tønnesen, Jorun Kvistnes, Marit Grøtte,

Laila Warvik, Anne Lise Bruset, Hilda-Karin Aass og Inger Stokke.

Sak 1

Valg av møteleder

Møteleder ble Wenche Tønnesen

Sak 2

Valg av referent

Referent ble Inger Stokke

Sak 3

Velkommen og godkjenning av innkalling og saksliste

Saksliste ble godkjent med følgende endringer: Hilda-Karin Aass fremmet en sak angående oppnevning av fast utstillingskomité og ber om at saken tas som sak 4 – før valg av nye styrerepresentanter. Årsmøtet godkjente dette med ¾ flertall.

Hilda-Karin Aass foreslår at de tre innkomne saker til årsmøtet under sak 7 får egne saksnummer. Det godkjennes av årsmøtet og sak 7 blir da sak 9, sak 10 og sak 11.

Sak 4

Ekstraordinær sak fremmet på årsmøtet av Hilda-Karin Aass: Komité for utadrettet virksomhet (utsmykninger og utstillinger) utnevnes av årsmøtet. Viser til saksframlegg .

Konklusjon:

Komiteen utnevnes for 1 år.  Følgende komitémedlemmer ble valgt: Wenche Tønnesen, Anita Gaarde, Inger Stokke og Hilda-Karin Aass. Forslag til mandat for komiteen ble vedtatt med en tilføyelse. At alt arbeid som gjøres i regi av Frei maleklubb skal være i trådmed maleklubbens statutter. Mandat for øvrig:

-         Førstehåndskontakt med oppdragsgiver, kontakten  går gjennom  komiteen

-         Informere alle medlemmer om aktuelle oppdrag, samt kriterier for å delta. Dette kan være krav til bilder, avgift, mv

-         Bistå med praktisk hjelp til medlemmer i form av fotografering, råd om oppheng mv

-         Samordne bilder og lage presentasjoner

Ved utstillinger:

-         Sørge for informasjon til alle medlemmer

-         Førstehåndskontakt med utleier av lokaler og avtale leiepris

-         Gi klare retningslinjer for fordeling av utstillingsplass

-         Delegere oppgaver til alle utstillere mht klargjøring av lokale, vakt, kjøkkentjeneste/kaffesalg, loddsalg mv

Sak 5

Valg av personer til å skrive under protokoll

Laila Warvik og Marit Grøtte skriver under årsmøteprotokollen.

Sak 6

Regnskap 2012 ved kasserer Inger Stokke

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent av årsmøtet. Revisorer: Tania Gaarde Bangjord og Venke G Fredriksen.

Sak 7

Valg av nytt styre

Leder: Hilda-Karin Aass , valgt for 1 år (på valg  i 2014)

Nestleder: Marit Grøtte ,  valgt for 2 år (på valg  i 2015)

Sekretær: Anne Berit Offenberg,  ikke på valg (på valg  i 2014)

Kasserer: Inger Stokke,  valgt for 2 år  (på valg i 2015)

Styremedlem: Wenche Ulvund,  valgt for 1 år  (på valg i 2014)

1. vara: Laila Warvik,  valgt for 1 år  (på valg i 2014)

2. vara: Jorun Kvistnes , (ansv. Hj.side) valgt for 1 år  (på valg i 2014)

Valgkomité: May Britt Jensen, valgt for 1 år  (på valg 2014)

Valgkomité: Wenche Tønnesen , valgt for 1 år  (på valg 2014)

Revisor: Venke G Fredriksen, valgt for 1 år  (på valg 2014)

Revisor: Tania G Bangjord , valgt for 1 år  (på valg 2014)

(sekretærfunksjonen fordeles innad i styret i Offenbergs fravær)

 

Sak 8

Innkomne saker til årsmøtet: Utstilling under Tahitifestivalen 29.06.13; saken er fremmet av Ragnhild Blaasvær.

Konklusjon: Saken anses å være en styresak og blir satt opp som sak på neste styremøte.

Sak 9

Innkomne saker til årsmøtet: Nye lokaler – vurdere endring av klubbens statutter §2 ”Klubben har sin virksomhet på Frei i Kristiansund kommune”

Klubben har i lengre tid vært på utkikk etter nye lokaler. Det viser seg at Frei har begrensede valgmuligheter mht lokaler for klubbens aktivitet og sakens forslagsstiller ønsker å stå friere mht å kunne ha lokaler enten på Frei eller i gamle Kristiansund kommune.

Konklusjon: Klubbens statutter § 2 endres til ”Har sin virksomhet fortrinnsvis på Frei i Kristiansund kommune”.

Sak 10

Innkomne saker til årsmøtet: Forslag om at kontingenten for 2014 blir uforandret.

Konklusjon: Kontingenten for 2013 blir uforandret, kr 250.

 

FREI MALERKLUBB

 

 

ÅRSMELDING  2012

1.

 LOKALISASJON:Malekveldene har Frei Maleklubb hatt i Omsundet Grendahus, mens    styremøtene har fra og med august  vært på Rensvik Pizza og Grill. Pga liten mulighet for utstillinger i Omsundet har klubben holdt våre utstillinger andre steder, på Klippen, Kvernes og Folkets Hus, Kristiansund.

2.

 ANTALL MEDLEMMER:  31 medlemmer betalte sin medlemskontingent i 2012


3.

 KLUBBENS AKTIVIETET:     

a) Årsmøte/styremøter

 Klubben hadde sitt årsmøte 23. april. Styret har hatt 7 styremøter med 47 saker, som har vært drøftet og satt ut i virksomhet.                                                                

 b) Malekvelder                                                                                                                    Klubben har malekveld annen hver mandag. Antall aktive medlemmer som har vært med på malekveldene varierer fra noen få til 10-12 personer. Temakvelder har økt interessen for å delta på malekvelder. De er også kjøpt inn projektor som har blitt benyttet på temakvelder.        

c) Utflukt

Mandag 18. juni var det sommeravslutning med fototur til Bud. Det var samtidig besøk på atelieet til Kolbjørn Håseth som er bosatt i Bud. Kunstneren viste deltakerne rundt og fortalte om sine bilder og prosessen med bildene.                                                                                                                                   

d) Kurs arrangert av Frei maleklubb i Omsundet grendahus                                           

Akvarellkurs med Morten Gjul 15. og 16. september. 11 personer deltok på kurset

Et inspirerende og lærerikt kurs.      

e) Utstillinger

Klippen Kvernes:

Frei Maleklubb hadde for annen gang salgsutstilling på Klippen. Denne gang med temaet Nordmørsbilder.  5 klubbmedlemmer deltok med i alt 29 bilder.

Folkets Hus i Kristiansund: 

Høstutstillingen var i Folkets Hus. Dette var også salgsutstilling. 8 medlemmerdeltok med et stort og variert utvalg av bilder.

f) Annen aktivitet

I midten av desember fikk Frei maleklubb en forespørsel fra IKT ORKidé. De ønsket å kjøpe inn bilder til utsmykning av sine lokaler. Dette genererte stor aktivitet og 7 klubbmedlemmer leverte inn bilder som IKT ORKidé kunne velge i.                                                                                                                            

4) FREI MALEKLUBB SIN HJEMMESIDE: 

Jorunn Kvistnes gjør en flott og god jobb for klubbens hjemmeside. Det har blitt en fin informasjonsside angående Frei maleklubb sin virksomhet. Oppdatering skjer kontinuerlig. Det er ennå god plass på siden for klubbmedlemmenes bilder. Gjennom året har besøkene på hjemmesida økt til 500-800 i uka og flere medlemmer deltar med bilder i galleriet. 

5) Styret i Frei maleklubb 2012 har vært følgende:

 

Leder:                          Hilda-Karin Aass

Nestleder:                    Marit W. Grøtte

Kasserer/styremedlem: Inger Stokke

Sekretær/styremedlem: Anne Berit Offenberg

Styremedlem:               Laila Warvik

Styremedlem:               Jasmine G. Røsand

1. varamedlem:             Jorun Kvistnes

2. varamedlem:             Sissel Bergsnev

Revisor :                      Venke G. Fredriksen

 Revisor:                      Tania G. Bangjord

Valgkomité:                  Mary Ann Grødal Bjerkelund

Valgkomité:                  Anne Lise Bruset

Saksliste årsmøte 11. mars 2013 kl. 19.00 i Omsundet Grendahus

Sak 1.                  Valg av møteleder

Sak 2.                  Valg av referent

Sak 3.                  Velkommen og godkjenning av innkalling

Sak 4.                  Valg av personer til å skrive under protokoll

Sak 4.                  Årsmelding

Sak 5.                  Regnskap

Sak 6.                  Valg

Sak 7.                  Innkomne saker til årsmøtet: 

a)     Utstilling under Tahitifestivalen 29.06.13

b)    Nye lokaler –vurdere endring av klubbens statutter §II  «Klubben har sin virksomhet på Frei i Kristiansund kommune»

c)     Forslag om at kontingenten for 2014 blir uforandret

 

Styret ønsker alle medlemmer i Frei maleklubb velkommen til årsmøte!

 

======================================================================================== 

 

 

Innkalling til årsmøte i Frei Maleklubb

11. mars 2013 kl. 19.00 i Omsundet Ungdomshus

Foreløpig saksliste:

1. Valg av møteleder

2. Valg av referent

3. Årsmelding

4. Regnskap/budsjett

5. Valg

6. Innkomne forslag

Fullstendig saksliste blir sendt ut når møtet nærmer seg.

Styret ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte!

Styret

v/Sissel Bergsnev

_____________________________________________________________________________________ 

Referat fra årsmøte i Frei maleklubb 23 04 2012, Omsundet ungdomshus

Tilstede; Inger Stokke, Ragnhild Blaasvær, Hilda – Karin Aass, Anne Berit Offenberg, Anita Gaarde, Laila Warvik, Wenche Tønnesen, Anne Lise Bruset, Marit W. Grøtte, Mary Ann Grødal Bjerkelund og Jorunn Håseth

 Meldt fravær: Jorun Kvistnes

 

 

Sak

 

1/2012

Valg av møteleder

Møteleder: Hilda - Karin Aass

2/2012

Valg av referent

Referent: Jorunn Håseth

3/2012

Velkommen og godkjenning av innkalling

Innkalling godkjent

 

4/2012

Valg av personer til å skrive under protokoll

Valgt: Wenche Tønnesen, Marit W. Grøtte

5/2012

Årsmelding 2011

Årsmelding ble lagt frem. Ble godkjent med en endring. Frei maleklubb hadde 34 medlemmer som har betalt sitt medlemskap for 2011.

6/2012

Regnskap for 2011

Årsregnskap ble lagt frem og godkjent.

 

7/2012

Valg av nytt styre.

 

Valgkomitèn kom med forslag om en 3. varamedlem. Begrunnelsen var å avlaste varamedlem Jorun Kvistnes ved behov. Også medansvarlig for nettsiden til Frei maleklubb. Årsmøtet godkjente dette forslaget.

 

Leder: Hilda – Karin Aass. Gjenvalgt for 1 år.

Nestleder: Marit W. Grøtte. Valgt for 1 år.

Sekretær: Anne Berit Offenberg. Valgt for 2 år

Styremedlem: Jasmine C.G. Røsand. Valgt for 2 år.

1.varamedlem: Laila Warvik.  Gjenvalgt for 1 år.

2.varamedlem: Jorun Kvistnes. Gjenvalgt for 1 år.

3.varamedlem: Sissel Bergsnev. Valgt for 1 år.

 

Valgkomit­­­­­­­­­­­­­­­è: Anne Lise Bruset. Gjenvalgt for 1 år.

                      Mary Ann G.Bjerkelund. Gjenvalgt for 1 år.

 

Revisor: Venke Fredriksen. Gjenvalgt for 1 år.

               Tania G. Bangjord. Gjenvalgt for 1 år.

 

8/2012

Behandle innkomne saker til årsmøtet:

A)    Endring av statuttene, § 2 Formål. Der står det bl.a. ” Klubben har sin virksomhet på Frei i Kristiansund kommune”

Vedtak: Ingen endring av teksten.

Årsmøtet gikk inn for at evt. nytt klubblokale skal fortsatt ligge på Frei.

 

 

 

B)    Endring av statuttene § 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Der står det bl.a. ”Leder for klubben får pr. i dag kr.1000 ”

Det kom ønske fra leder om at denne lønnen skulle opphøre.

Dette ble imøtekommet av årsmøtet.

 

       § 7 er endret med følgende undertekst: Ingen tillitsvalgt mottar lønn. Alle mottar refusjon for faktiske utgifter. Refusjon av faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

9) Evt.

1) Orientering ang. nytt  klubblokale.

Det skal jobbes videre med saken på neste styremøte.

I påvente nytt lokale, skal det jobbes med å finne en midlertidig samlet lagerplass for alt utstyret som tilhører klubben. Pr. i dag er dette lagret privat hos flere.

 

2) Kurs med Morten Gjul 15 + 16/9 2012. Videre planlegging og info.etter neste styremøte.

 

3) Orientering om mulighet for å stille ut maleri på Sentrum helsestasjon.

Årsmøtet ønsket å gi den muligheten til sine medlemmer. Nærmere info. etter  neste styremøte.

 

 

 

 

 

 Neste styremøte blir 7/5 kl. 19 i Omsundet ungdomshus

 

Frei 23/4 2012